Begroting 2017

Vervolg kadernota

Tijdens de algemene beschouwingen van de kadernota werden 28 punten besproken. Uw raad ontving eerder al een brief en e-mail waarin deze punten werden besproken. In deze paragraaf leest u (nogmaals) hoe deze punten in de begroting zijn verwerkt. Tijdens de raadsvergadering werden ook een aantal toezeggingen gedaan. In paragraaf 5.1 lichten we de stand van zaken van deze toezeggingen toe.

De punten waarover de meerderheid van de raad het eens was
Over  12 punten was een meerderheid van de raad het eens. Hieronder leest u hoe deze punten in de begroting zijn verwerkt:

 1. Digitalisering en benutten Mijn overheid

In productblad 1.3 Publieksdienstverlening namen we dit al op met de verschillende productdoelstellingen en prestatieindicatoren. In aanvulling op dit productblad, melden we u nog het volgende:  

 • We gaan het komende jaar verder investeren in de verbetering van de digitale dienstverlening. Op grond van de Wet elektronische burgerlijke stand kan in Etten-Leur binnenkort digitaal aangifte van overlijden gedaan worden. Het komend jaar volgen digitale melding van voorgenomen huwelijk (ondertrouw) en digitale aangifte van geboorte. We zijn bezig met de invoering van volledig digitale afhandeling van meldingen openbare ruimte.
 • Voor wezenlijk innovatieve verbeteringen zijn we sterk afhankelijk van landelijke voorzieningen, zoals de invoering van de eID (electronische identiteit) en verdere wijzigingen in wet- en regelgeving.
 • De gemeente Etten-Leur is aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid. Deze wordt in eerste instantie gebruikt voor berichtgeving aan inwoners over verlopen reisdocumenten. Via de gebruikelijke kanalen (website, Bode en social media) wijzen wij onze inwoners op MijnOverheid.nl en de Berichtenbox en proberen wij het gebruik daarvan te stimuleren.
 • De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) is aangesloten op MijnOverheid. Belastingplichtigen, die zich aangemeld hebben bij Mijn Overheid, krijgen hun aanslagbiljet via MijnOverheid. De aanslag wordt niet meer op papier verstuurd. Op het aanslagbiljet staat de WOZ-waarde. De taxatieverslagen kunnen nog niet via MijnOverheid opgevraagd worden omdat de Landelijke Voorziening hiervoor nog niet gereed is. Een taxatieverslag kan wel via de site van de BWB met behulp van DigiD geraadpleegd worden. Het streven is om de mogelijkheden van “MijnOverheid” volledig te benutten.
 • Informatiebeveiliging heeft hoge prioriteit gekregen in de organisatie. De inzet van Data profiling wordt betrokken bij de aanpak adresfraude.
 • Wij blijven investeren in het persoonlijk contact om  inwoners mee te nemen in de digitalisering en daarin te ondersteunen. Om de groep van minder digitaal vaardigen verder te ondersteunen, is landelijk de cursus ‘Werken met de e-overheid’ ontwikkeld en beproefd. De resultaten van het landelijk project onder de noemer “Digisterker” laten zien dat de cursus voorziet in een behoefte. Wij gaan na hoe en onder welke condities we hierbij aan kunnen sluiten voor de inwoners van Etten-Leur. Landelijk is er de voorziening DigiD Machtigen: hiermee kan men heel gemakkelijk iemand anders machtigen om bijvoorbeeld een toeslag of een uitkering aan te vragen.
 1. Wachttijd huurwoningen verkorten

Op 28 juni 2016 sprak het college met de directie van Woonstichting Etten-Leur. Zij neemt contact op met de griffie voor een datum om de wachtlijst woningzoekenden aan uw raad toe te lichten. Het onderwerp wachttijden hoort bij de doelstelling ‘volkshuisvesting’ van het productblad ‘Ruimtelijke Ordening en Bouwen’ (verschillende actiepunten).

 1. Afgestemde richtlijnen verbonden partijen

De regionaal afgestemde richtlijnen zijn in deze begroting opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.

 1. Hergebruik vrijkomende agrarische gebouwen

Een visie voor hergebruik vrijkomende agrarische gebouwen maakt onderdeel  uit van de Omgevingsvisie (productblad Ruimtelijke Ordening en Bouwen, doelstelling ‘ruimtelijke ordening’). De gemeenteraad ontvangt dit najaar nadere informatie over stand van zaken Omgevingsvisie en het vervolg.

 1. Meer multifunctioneel gebruik gebouwen

We doen dit samen met onze verenigingen en organisaties, die zelf kansen en mogelijkheden zien om tot nog meer functioneel gebruik van gebouwen te komen. Wij sluiten bij deze initiatieven aan. In het kader van het accommodatiebeleid en de herijking van het subsidiebeleid zijn wij al in gesprek met deze verenigingen en organisaties. Het gebruik maken van elkaars accommodatie, de randvoorwaarden en het voorkomen van paracommercie zijn hier onderwerpen van gesprek.

 1. Meer inzet duurzaamheid

In de brief van 29 juni gaven we informatie over de stand van zaken van diverse initiatieven om duurzaamheid te bevorderen, namelijk:

 • We noemden in onze brief initiatieven die samen met de energiecoöperatie Duursaam Etten-Leur , Woonstichting en Industriële Kring zijn of worden opgepakt. Op dit moment hebben we geen nieuws te melden.
 • Dit najaar benutten we voor het gesprek met sportverenigingen over maatregelen om het energieverbruik te verminderen. We voeren het gesprek aan de hand van energiescans. We willen van verenigingen weten welke maatregelen zij willen treffen, waar zij kansen zien voor samenwerking met anderen, hoe zij over de financiering denken in samenhang met kansen voor subsidie. Verder brengen we bijkomende juridische aspecten in beeld (denk bijvoorbeeld over eigendomsituatie). We hopen nog dit jaar met betrokken verenigingen afspraken te maken.
 • Kort na de zomervakantie beschikken we waarschijnlijk over alle informatie voor een plan om het gemeentelijk vastgoed duurzamer te maken. Dit plan bevat zowel maatregelen ter vermindering van het energieverbruik als maatregelen om de bruikbaarheid voor personen met een beperking te vergroten. Over de laatstgenoemde maatregelen wachten we op een advies van de stichting ZET. Deze stichting adviseert op het gebied van leefbaarheid, participatie, toegankelijkheid en zelfredzaamheid. Dit jaar komen we tot een concreet plan van aanpak. Vanaf volgend jaar starten we met de uitvoering. In de begroting 2017 nemen we nog geen middelen op. Mocht inzet van gemeentelijke middelen nodig zijn dan nemen dat bij de eerste of tweede bestuursrapportage 2017 mee.
 1. Plan van aanpak verbeteren veiligheidsgevoel

Het productblad Veiligheid bevat concrete cijfers over veiligheid. Deze cijfers in combinatie met cijfers van de politie laten een positieve ontwikkeling zien. We zien geen reden om het beleid aan te passen. Wel denken we na over de vraag hoe we onze inwoners hierover beter kunnen informeren. Dit najaar komen we met concrete acties.

 1. 120% bijstandsnorm handhaven

Wij handhaven de draagkrachtnorm van 120% voor het minimabeleid. Dit is dus ongewijzigd beleid.

 1. Geanonimiseerde rapportage werkbudget snel handelen

De gemeenteraad krijgt achteraf een rapportage over hoe we de middelen van het budget snel handelen inzetten. Dit doen we voor het eerst met de jaarrekening 2016. Natuurlijk nemen we hierbij de privacyregels in acht. Dit doen we daarom op een manier dat dit niet terug te herleiden is naar individuele situaties.

 1. Budget optimalisering bedrijfsvoering

Informatie over de het budget optimalisering bedrijfsvoering namen we op in de paragraaf bedrijfsvoering.

 1. Doorontwikkeling van de wijkteams en de zichtbaarheid wijkteams

Er zijn middelen beschikbaar gekomen. Deze middelen zetten we in om een projectleider te werven die de komende twee jaren aan de slag gaat om de wijkteams te versterken en beter zichtbaar te maken in de wijk. Met name de verbinding naar het netwerk van professionele en vrijwillige organisaties en de aansluiting met het Werkplein staan hierbij voorop.

 1. Actieplan voor werkteam jeugdzorg

Wij zijn inmiddels gestart om de problematiek van de overgang van 18- naar 18+ in beeld te brengen en stellen hiervoor zo mogelijk regionaal een actieprogramma op. In dit actieprogramma nemen wij ook de problematiek van uitkeringsgerechtigden (Nuggers)  en werkloze jongeren op en leggen we ook verbinding met het speciaal onderwijs. Nuggers zijn personen zonder uitkering die niet werken maar dat wel graag zouden willen.

De punten waarover de meerderheid van de raad het niet eens was

Voor de volgende 12 punten was nog geen meerderheid en zijn daarom tijdens de raadsvergadering op 4 juli 2016 besproken. Hieronder leest u of hoe deze punten zijn verwerkt:

 1. Bezuiniging verkiezingen

Over het bezuinigen op verkiezingen kunnen we het volgende melden:

 • We werken nu al met een maximaal aantal vrijwilligers als stembureaulid. Raadsleden, burgerleden en ambtenaren krijgen geen vergoeding voor hun inzet. De voorzitters van het stembureau zijn ambtenaren. Dat doen we vanwege de administratieve werkzaamheden en verantwoordelijkheden die hierbij horen.
 • Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 gaan we (net als bij het referendum in 2016) uit van 15 stembureaus. Na de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer evalueren we of het werken met 15 stembureaus in Etten-Leur voldoet.
 • Er komt landelijk een stembureauapplicatie waarmee in de voorbereiding van verkiezingen en administratieve afwikkeling door stembureaus meer efficiënt gewerkt kan worden. Zodra deze beschikbaar komt schaffen wij deze aan.
 • Wat betreft het proces van voorbereiding van verkiezingen gaan we met de LEAN-methodiek aan de slag en gaan er vanuit dat er nog meer efficiency bereikt kan worden.
 1. Meer ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

Het afgelopen jaar hebben we diverse maatregelen genomen om onze mantelzorgers en vrijwilligers te waarderen en te ondersteunen, zoals het mantelzorgmenu en de nieuwe website voor vrijwilligers. Ook het transformatiefonds zetten wij vanaf 2017 in om initiatieven van mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen.  Eind 2016 evalueren wij of het Mantelzorgmenu bij onze mantelzorgers aanslaat en stellen wij dit menu wanneer nodig bij.

 1. Herziening methode berekening eigen bijdrage

We merkten dat er een probleem ontstond rond de eigen bijdrage van de Wmo begeleiding, waardoor mensen geen gebruik maakten van de zorg die ze nodig hebben. Sinds 18 juli 2016 hebben wij dit voor onze inwoners ‘gerepareerd’. Wij hebben de gemeenteraad hiervan inmiddels in kennis gesteld.  In de tweede helft 2016 brengen wij in beeld hoeveel het de gemeente gaat kosten en welke administratieve lasten ermee gemoeid zijn wanneer we deze maatregel met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 invoeren.  In 2017 starten wij een Wmo-breed onderzoek naar het probleem met de eigen bijdrage en treffen we op basis van de resultaten daarvan maatregelen.  

 1. Bestaansrecht verenigingen in relatie tot bezuinigingen

In het kader van de herijking van de subsidies zijn wij inmiddels in gesprek met alle verenigingen en organisaties. In dit nieuwe subsidiebeleid staat de ondersteuningsvraag van iedere  vereniging centraal. We sluiten hierdoor beter aan bij de vraag van de verenigingen zelf. Het nieuwe subsidiebeleid gaat in met ingang van 2017.

 1. Minder regels

In onze brief van 29 juni stelden we de gemeenteraad op de hoogte van de aanpak voor aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dit najaar ontvangt de gemeenteraad een voorstel. We informeren u dan ook over het proces voor invoering van de Omgevingswet. Deze wet treedt waarschijnlijk in 2019 in werking. De wet voorziet onder andere in het verminderen van de regeldruk.

 1. Samenwerking met inwoners, de wijkdeals

Op het productblad ‘Openbaar groen’ staat als actie vermeld: uitwerken van plannen voor ondersteuning of overdracht van regulier onderhoud in het kader van centrum- en parkmanagement en burgerinitiatieven (bijvoorbeeld. schoolprojecten). Tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2016 zegde de wethouder toe de optie tot ondersteuning of overdracht van regulier onderhoud beter bekend te maken. We pakken dit op.

 1. Sociaal domein/transities

De resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek komen na de zomervakantie beschikbaar. Op basis van dit onderzoek en op basis van onze doorlopende monitoring van de dienstverlening van het Wmo-loket, komen wij met eventuele verbetervoorstellen.

 1. Regionale aanpak vluchtelingen

Op 12 juli 2016 ontvingen we een brief van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dat zij onderzoekt wat de verminderde instroom aan asielzoekers voor de omvang van de opvang betekent. We wachten het bericht af (zie brief van 14 juli 2016).

 1. Inzicht in behaalde taakstellingen

In de organisatie besteden we veel aandacht aan de realisatie van de taakstellingen (besparingen). In de Planning & Control documenten geven we inzicht in de stand van zaken van de realisatie van de afgesproken besparingen.

 1. Schoolzwemmen

In het najaar vindt een gesprek plaats met de directie van d’n Overkant over het opnemen van schoolzwemmen in het lesprogramma bewegingsonderwijs.

 1. Ondersteuning voedselbank

De ondersteuning van de Voedselbank is vooral bedoeld om de voedselbank te compenseren in de kosten als gevolg van de toename van het aantal statushouders. In september 2016 vindt met de voedselbank een evaluatie plaats over de financiële tegemoetkoming die aan de voedselbank is verstrekt. Dan wordt ook de mogelijkheid besproken om aan statushouders een voorschot te verstrekken zodat zij de eerste maanden niet meer zijn aangewezen op de voedselbank. De resultaten hiervan worden verwerkt in de begroting 2017.

 1. Lintjesregen jeugd

Verschillende gemeenten in ons land organiseren speciaal voor jongeren van 6-18 jaar een speciale jeugdlintjesregen, voor jongeren die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor hun gemeente. De raad vraagt ons om in beeld te brengen wat een dergelijk initiatief voor Etten-Leur betekent. Dit betreft een extra taak, waarin momenteel niet is voorzien in de formatie en in de jaarplanning. Wij starten in 2016 een onderzoek onder gemeenten die een jeugdlintjesregen kennen. In dit onderzoek inventariseren we wat goede voorbeelden zijn en brengen we de kosten hiervan in beeld. We leggen de consequenties hiervan in het eerste kwartaal van 2017 aan de gemeenteraad voor. Als de gemeenteraad vervolgens besluit een jeugdlintjesregen in te stellen, kan de eerste editie in Etten-Leur in 2018 worden georganiseerd.   

De punten die later via e-mail zijn besproken
Op 1 juli 2016 verzonden wij u een email met een toelichting op de volgende vier punten. Hieronder leest u de verwerking van deze punten:

 1. Vijf goedkoopste gemeenten West-Brabant

Het college onderschrijft het standpunt van de fracties dat Etten-Leur tot de vijf goedkoopste gemeenten in West-Brabant moet blijven behoren.

 1. Informatieverstrekking door Werkplein aan minima verbeteren

Een goede informatieverstrekking aan inwoners met een minimum inkomen is van groot belang. Momenteel overleggen wij met het Werkplein op welke wijze de communicatie en de informatievoorziening aan klanten kan worden verbeterd. Ook het toegankelijker maken  van de website van het Werkplein komt hierbij aan de orde. De website kunnen we namelijk inzetten om het gebruik van minimaregelingen te vergroten, met name voor de inwoners met een inkomen tussen de 100% en 120% van het bijstandsniveau.

 1. Taakstelling Werkplein Hart van West-Brabant

Wij legden aan het Werkplein Hart van West-Brabant een taakstelling op om in 2017 het aantal bijstandsgerechtigden met 3% te verkleinen. Dit is al een ambitieuze doelstelling, omdat men landelijk rekening houdt met een stijging in de komende jaren. Deze taakstelling staat in de dienstverleningsovereenkomst tussen gemeenten en het Werkplein. In de dienstverlenings-overeenkomst is daarnaast ook de inspanningsverplichting opgenomen voor zelfs 5% minder bijstandsgerechtigden in 2017.

 1. Gesprek onderwijs (jeugdigen) met gemeenteraad

De afspraak is dat de gemeenteraad en het college tweemaal per jaar een gesprek aangaan met de leerlingen van het Voortgezet Onderwijs. Op vrijdagavond 24 juni 2016 is er met de organisatie van Vincent’s Brigth Night een einde gekomen aan een intensief participatietraject met de jongeren van de KSE. In juli 2016 evalueren wij dit traject. Daarbij vragen we ook aan de jongeren over welke onderwerpen de jeugd zelf met de gemeente wil overleggen.