Begroting 2017

Meerjarenraming 2017-2020

Bij het opstellen van de begroting wordt een overzicht van incidentele baten en lasten opgesteld. Dit is om te kunnen beoordelen of er sprake is van materieel evenwicht (structurele lasten worden gedekt door structurele baten). Deze cijfers gebruikt de provincie bijvoorbeeld voor hun beoordeling als toezichthouder.
In hoofdlijn zijn lasten en baten structureel als deze jaarlijks in de begroting zijn opgenomen (drie jaar of langer). Lasten en baten die korter dan drie jaar worden opgenomen, zijn in principe incidenteel. Mutaties in de reserves zijn, op enkele uitzonderingen na, ook een incidentele last (storting in de reserve) of incidentele baat (onttrekking aan de reserve).

In de meerjarenraming in paragraaf 4.2.2 namen we per programma de volgende incidentele lasten en baten op:

bedragen x € 1.000

Begroting 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Incidentele lasten

1. Bestuur en dienstverlening

1.351

1.490

1.186

824

2. Wonen

3.268

2.406

456

2.071

3. Leven

1.273

1.611

894

893

Totaal incidentele lasten

5.893

5.508

2.536

3.789

Incidentele baten

1. Bestuur en dienstverlening

794

898

636

361

2. Wonen

2.967

2.091

330

1.944

3. Leven

1.269

1.648

871

871

Totaal incidentele baten

5.030

4.636

1.838

3.176

Saldo incidentele baten en lasten

862

871

698

613

Toelichting:
Hieronder leest u een actueel overzicht van incidentele baten en lasten per programma.
Posten groter dan € 50.000 worden toegelicht.