Begroting 2017

Hoofdlijnen

Bij het opstellen van de begroting gebruikten we de toekomstvisie en het raadsprogramma als uitgangspunt. Het gaat over mensen, samenwerken, een andere rolverdeling en over balans. We houden deze uitgangspunten telkens voor ogen bij de keuzes die wij (op basis van het Beleidskader) maken. Bovendien gaan we bewust om met de beschikbare middelen. De uitgangspunten zijn vastgelegd in de kadernota en de  financiële consequenties daarvan zijn verwerkt in deze begroting.

In dit hoofdstuk gaan we in op het verloop van het begrotingssaldo na vaststelling van de kadernota 2017-2020. Ook beïnvloeden de meicirculaire 2016, nieuwe ontwikkelingen na de kadernota en doorrekeningen het begrotingssaldo. De financiële afwijkingen vanuit de tweede bestuursrapportage 2016 namen we op in paragraaf 1.2.