Begroting 2017

Inhuur externe adviseurs

In onderstaande tabel is, per programma, aangegeven voor welke activiteiten welk bureau in 2015 is ingeschakeld en wat de kosten daarvan zijn geweest. Per programma zijn de grootse posten in beeld gebracht. De overige advieskosten zijn als “overig” opgenomen.
In de kosten is een splitsing gemaakt in “kennis” en “capaciteit”. Onder “kennis” worden de kosten verstaan die zijn gemaakt omdat de kennis hiervoor intern niet aanwezig was. Onder “capaciteit” zijn de kosten opgenomen vanwege capaciteitsgebrek.

Programma

Activiteit                               (bedragen x  € 1.000)

Inhuur in verband met kennis

Inhuur in verband met capaciteit

1

Benchmarking (WSJG e.d.)

37

1

Fiscale advisering

36

1

Accountantskosten

30

1

Juridische advisering

24

1

Functiewaardering/ arbeidsvoorwaarden

23

1

Technische adviezen installaties stadskantoor

16

1

Overig

48

Totaal programma 1

214

0

2

Bestek en tekeningen diverse civiele projecten

292

2

Parkeeronderzoeken

37

2

Bouwkundig advies

24

24

2

Projectondersteuning 

24

2

Advies wijkontwikkelingsplannen

33

2

Aanleg speelterreinen

33

2

Planschade / agrarisch advies

30

2

Juridische advisering

36

2

Energiescans

17

2

diversen

52

19

Totaal programma 2

229

392

3

Externe controlekosten sociaal rechercheur

41

3

Onderzoekskosten bijstandsgerechtigden

30

3

Accountantskosten

3

21

3

Indicatiestelling WMO

22

3

Overig

21

Totaal programma 3

117

21

Totaal 

560

413