Begroting 2017

Begrotingswijzigingen 2016 en 2017

8e Begrotingswijziging 2016

Programma

(bedragen x € 1.000)

Gewijzigde begroting na 7e wijziging 2016

Lasten

Baten

Saldo voor resultaat- bestemming

Toevoegingen reserves

Onttrekking reserves

Gewijzigde begroting na 8e wijziging 2016

1

Bestuur en dienstverlening

60.135

148

41-

59.945

306-

94

60.345

2

Wonen

19.431-

2.402

3.048

18.785-

1.065

330

19.519-

3

Samenleven

41.373-

357-

198

40.817-

1.332

863

41.286-

Totaal saldo baten en lasten

669-

2.193

3.205

343

2.091

1.288

460-