Begroting 2017

Grote projecten

Onderdeel

Stand van zaken 2e bestuursrapportage 2016

Realiseren maatschappelijke effecten

De kern van het beleid is dat jeugdigen zichzelf ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen, die actief deelnemen aan het sociale, economische en culturele leven.

Politiek-bestuurlijk en draagvlak

Met de negen samenwerkende gemeenten in West-Brabant West stelden wij voor 2016 een bestuursopdracht vast voor de regionale actiepunten in 2016. De lokale activiteiten zijn door de gemeenteraad (november 2014)  vastgesteld in het beleidsplan sociaal domein. Vervolgactiviteiten staan in het Beleidskader 2014-2018, vastgesteld door de gemeenteraad op 6 juli 2015.

Algemene en externe omgeving

Ouders/jeugdigen en zorgaanbieders (groot en klein) betrekken we bij de ontwikkelingen van het jeugdzorgstelsel in West-Brabant West. In het kader van contractmanagement voert het Zorg informatie en inkoop team (ZI²T) namens de gemeenten in West-Brabant West regelmatig overleg met de zorgaanbieders. Per 2016 startten wij met arrangement- en resultaatbekostiging. In januari 2016 organiseerden wij  een stakeholdersbijeenkomst,  waarbij we  ook ouders en jeugdigen aanwezig waren.

Veiligheid

In het jeugdzorgstelsel is veiligheid een belangrijk item. Op dit onderdeel acteren verschillende organisaties, zoals de gecertificeerde instellingen ( Bureau Jeugdzorg, William Schrikkergroep) en het AMHK (Algemeen meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) Veilig Thuis. Op het moment dat de veiligheid van jongeren een issue is, stelt de jeugdprofessional een veiligheidsplan op. Daar waar veiligheid in het gedrang komt, schalen we op  naar werkvormen als drang en dwang. Daar waar nodig leggen we zaken voor aan de Raad voor de kinderbescherming dan wel de kinderrechter om een maatregel op te leggen.

Financiën

Als gevolg van nieuwe objectieve verdeelmaatstaven is voor 2016 en volgende jaren een forse korting toegepast op het budget. Per 2016 voerden we een vorm van arrangement- en resultaatbekostiging in. Als onderdeel van de arrangementbekostiging betalen we 50% van het arrangement bij start en 50% wordt betaald als de resultaten van het arrangement behaald zijn. Daarnaast constateren we dat veel aanbieders nog niet hebben gefactureerd. Dit levert veel onzekerheden op voor de jaarrekening 2016 wat betreft het onderdeel jeugdzorg.

Planning

De nieuwe jeugdzorgtaken zijn per 1 januari 2015 operationeel. Vervolgactiviteiten namen wij op in de planning van het collegewerkprogramma als uitwerking van het beleidskader 2014-2018. Regionaal stelden wij voor 2015-2016 een bestuursopdracht vast om de transformatie in die jaren vorm te geven.  We stellen wel vast dat er wel druk zit op de formatie om de transformatie vorm te geven.  

Kwaliteit uitvoering

De kwaliteitseisen voor de uitvoering namen wij op in de contracten jeugdzorg zoals wij die afsloten met de jeugdzorgaanbieders. Contractmanagement vindt in opdracht van de negen samenwerkende gemeenten West-Brabant West plaats door het zorg informatie en inkoop team (ZI²T). Cliëntervaring meten we met een ervaringsonderzoek en de monitor sociaal domein.

Capaciteit organisatie en samenwerking partners

Wij werken samen met de gemeenten Zundert, Moerdijk, Rucphen, Halderberge, Roosendaal, Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom (West-Brabant West). Het jeugdzorgstelsel in West-Brabant West is tot stand gekomen middels wat wij noemen de driehoek (jeugdzorgaanbieders, ouders/jeugdigen en gemeenten). Ook de doorontwikkeling in 2016 (arrangement- en resultaatbekostiging) geven we met deze partners vorm.  De samenwerking verloopt goed en zetten we ook in  2016 voort.
Door de uitbreiding van de capaciteit van de jeugdprofessionals in september 2015, konden we ook de extra taken zoals de herindicaties  persoonsgebonden budgetten (PGB’s) tijdig uitvoeren. Ook investeerden we extra in ondersteunende functies als kwaliteitsmedewerker en procesondersteuner.
De middelen hiervoor namen we op  in het dekkingsplan van het gesloten financiële systeem van het sociaal domein

Risico’s

Als gevolg van nieuwe objectieve verdeelmaatstaven  werd een korting toegepast op de budgetten jeugdzorg voor 2016 e.v. jaren. Binnen het gesloten systeem van het Sociaal Domein verwerkten we deze korting met de nodige taakstellingen in de begroting 2016. Daarnaast blijft er altijd sprake van een openeinde regeling. Het is en blijft een financieel risico om de jeugdzorg binnen de beschikbare budgetten vorm te geven. Op dit moment hebben we nog onvoldoende zicht op de uitgaven 2016. Dit komt mede door een vervuild registratiesysteem waarin de zaken in het kader van zorgcontinuïteit naar de gemeente zijn gekomen.
Er is inmiddels een aankondiging geweest, dat het budget voor de jeugdzorg vanaf 2017 naar beneden wordt bijgesteld. In de septembercirculaire ontvangen we hierover concrete informatie.
Naast de financiële risico’s zijn er in het kader van risicomanagement ook andere risico’s, zoals risico’s op het gebied van kwaliteit van dienstverlening, juridische, organisatorische en bestuurlijke risico’s. Hiertoe stelden wij een risicodocument op wat naast een inventarisatie van risico’s ook een overzicht van beheersmaatregelen geeft.