Begroting 2017

Investeringsplan 2017-2020

Toelichting:

1.1

Projecten I & A

De reserve automatisering wordt gebruikt voor onderhoud en vervanging van "bestaande" ICT-infrastructuur. De invulling van nieuwe informatiebehoefte en de ICT-projecten die hieruit volgen worden in het investeringsplan opgenomen.

1.2

Management sturingsinformatie

Momenteel wordt een visie opgesteld voor sturingsinformatie waarbij gekeken wordt naar de behoeft op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Voor het realiseren van managementinformatie op het gebied van financiën, Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en jeugd is een investering nodig van € 50.000. Uit de visie zal blijken hoe de gemeente structureel met het vraagstuk wil omgaan.

1.3

ICT investeringen bedrijfsvoering

Dit zijn investeringen die voortvloeien uit digitaliseringsprojecten waarbij fysieke poststromen geautomatiseerd verwerkt worden.

1.4

ICT investeringen SBA

Voortvloeiend uit de ICT samenwerking worden de basisapplicaties naar de cloud gebracht om plaats-, tijd- en apparaatonafhankelijk te kunnen werken.

1.5

Vervanging verkiezingsborden

Na de laatste verkiezingen (2014) heeft er een evaluatie plaatsgevonden. Een van de conclusies daaruit is dat de verkiezingsborden vervangen moeten worden.

1.6

I-pad gemeenteraad

Vervangingsinvestering i-pad voor de raad. Investering loopt gelijk met raadstermijnen (investering is voor raads-, burger- en collegeleden)

1.7

Vervanging audiovisuele apparatuur

De audiovisuele apparatuur die in het bestuurs- en vergadercentrum wordt gebruikt is naar verwachting in 2019 aan vervanging toe.

1.8

Vervanging / uitbreiding gedeelte wagenpark

De vervanging van het wagenpark is gebaseerd op de economische levensduur van de wagens. Aan de hand van een meerjarenvervangingsplan wordt tot vervanging van het wagenpark overgegaan.

1.9

Hefbrug garage gemeentewerf

Betreft vervanging van bestaand gereedschap op de gemeentewerf.


Toelichting:

2.1

Plaatsen ondergrondse containers

Vanaf 2011 worden zoveel mogelijk verzamelcontainers bij hoogbouw ondergronds geplaatst. Voor de locaties in de komende jaren (t/m 2017) wordt hiervoor krediet aangevraagd.

2.2

Reconstructie Van Bergenplein

Betreft reconstructie van het Van Bergenplein om daarmee de kwaliteit en de uitstraling te verbeteren.

2.3

GVVP

Het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) is in december 2013 door de raad vastgesteld. Om dit uit te kunnen voeren is tot en met 2018 jaarlijks een investeringsbedrag nodig van € 100.000.

2.4

Aanpassen bestaand gemeentelijk vastgoed (duurzaamheid)

Om in een aantal (te behouden) gemeentelijke accommodaties voorzieningen aan te brengen waardoor deze meer duurzaam worden, wordt in elk van de jaren 2016 tot en met 2019  een krediet van € 70.000 beschikbaar gesteld.

2.5

Maatregelen om gemeentelijke gebouwen WMO proof te maken

Om in een aantal (te behouden) gemeentelijke accommodaties voorzieningen aan te brengen waardoor deze meer WMO-proof worden, wordt in elk van de jaren 2016 tot en met 2019  een krediet van € 30.000 beschikbaar gesteld.

2.6

Urnenmuur en gedenksteen

Plaatsing van een urnenmuur en gedenksteen op het uitstrooiveld, om in de toekomst het toenemende aantal crematies ten opzichte van het aantal begravingen beter te kunnen faciliteren.

2.7

Herontwikkeling Stationsomgeving

Herontwikkeling Stationsomgeving. Aankoop en sloop van postkantoor en mogelijk andere gebouwen om uitstraling, veiligheid en parkeervoorzieningen te verbeteren. Mogelijke bijdragen  van derden zijn te verwachten, maar nog niet concreet.

2.8

Vergroten parkeerterrein aan Spoorlaan

Centrum parkeren. Uitbreiding van het parkeerterrein aan de Spoorlaan ten oosten van het benzinestation.

2.9

Programmatuur Omgevingswet

In verband met de invoering van de Omgevingswet is het noodzakelijk te investeren in programmatuur.

2.10

- reguliere vervanging riolering

Betreft de kosten voor het vervangen en renoveren van het hoofdriool, gemalen en mini-gemalen, conform het rioleringsbeheerplan 2014-2018.

2.11

- vervanging renovatie hoofdgemalen

Uit de tussentijdse evaluatie  2016 van het VGRP 2014-2018 is gebleken dat er in dit VGRP geen rekening is gehouden met de benodigde renovatie en eventuele vervanging van de hoofdgemalen. Dit wordt hiermee gecorrigeerd.