Begroting 2017

3.6 Voorschoolse voorzieningen

 

Werkelijk

Raming

Raming

Meerjarenraming

Bedragen (* € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

655

784

283

283

284

286

Baten

330

306

-  

-  

-  

-  

Totaal saldo van lasten en baten

-325

-478

-283

-283

-284

-286

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Onttrekking reserves

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Resultaat product

-325

-478

-283

-283

-284

-286