Begroting 2017

3.6 Voorschoolse voorzieningen

De jeugd doet actief mee

Wij zorgen er als gemeente samen met onze partners voor dat  onze jeugd (0-18 jaar) de mogelijkheden heeft om actief mee te doen.  In 2019 neemt de jeugd actief deel aan het sociale, economische en culturele leven en groeit veilig en gezond op.  
Vanaf 2016 zijn alle voorschoolse voorzieningen zelfvoorzienend met behoud van kwaliteit.

Doelstellingen

Doelstelling 1 Opsporen en bestrijden onderwijsachterstanden
Het voorkomen van onderwijsachterstanden bij leerlingen in het basisonderwijs en bij jonge kinderen door maximale deelname aan de voorzieningen om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het onderwijs.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Bereik VVE-doel-groepkinderen1

82%

85%

85%

85%

85%

85%

1Bron: Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) eigen onderzoek. Doelgroepkinderen zijn kinderen waarbij geïndiceerd is dat ze ontwikkelingsachterstanden hebben tijdens het contactmoment van 24 maanden op het consultatiebureau.

Doelstelling 2 Kwalitatief sterke voorschoolse voorzieningen
Inzetten op kwalitatief zo sterk mogelijke voorschoolse voorzieningen die tenminste voldoen aan de eisen van de Wet kinderopvang en de onderwijsinspectie.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Oordeel onderwijsinspectie inzake rol gemeente en overleg- en zorgstructuur VVE1

3

3

3

3

3

3

Oordeel onderwijsinspectie algemeen t.a.v. kwaliteit voorschoolse voorzieningen1

-

3

3

3

3

3

1 Bron: onderwijsinspectie.

Toelichting: scores onderwijsinspectie zijn ingedeeld in 1 (slecht), 2 (onvoldoende), 3 (voldoende) en 4 (goed).  De onderwijsinspectie heeft gekozen voor signaal gestuurd toezicht bij de gemeente Etten-Leur. Intussen heeft onderzoek plaatsgevonden. Score is daadwerkelijk 3.

Doelstelling 3 laagdrempelige voorschoolse voorzieningen
Een laagdrempelige (zowel inhoudelijk als financieel) voorschoolse voorziening, ook voor ouders die niet onder de Wet kinderopvang vallen. De inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor ouders, die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, wordt door de gemeente laagdrempelig vastgesteld (eigen bijdrage is op niveau 2013 bevroren).

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Bereik kinderen (ook niet-doelgroep  kinderen) dat gebruik maakt van een voorschoolse voorziening1

-

80%

85%

90%

95%

95%

Iedere brede school beschikt over een voorschoolse voorziening2

6

7

8

8

8

8

1 Eigen onderzoek: (0-meting in 2016 = 80%)
2 Eigen registratie

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling

Te doen

  1. Opsporen en bestrijden onderwijsachterstanden
  • Subsidiëren ten behoeve van het behoud en het versterken van het bestaande VVE-netwerk (Nieuwe Nobelaer, MEE West-Brabant, Thebe en Surplus welzijn).
  • Monitoren en volgen doelmatigheid van VVE-beleid in de themagroep VVE, waarin ook de voorschoolse voorzieningen vertegenwoordigd zijn.
  1. Kwalitatief sterke voorschoolse voorzieningen
  • Uitvoeren van verbeterpunten naar aanleiding van de meest recente  nulmeting onderwijsinspectie en extern onderzoek.
  • Onderzoek samen met partners om laagdrempelige en kwalitatief sterke voorschoolse voorzieningen te behouden waarbij voldaan blijft worden aan de voorschriften van het onderwijsachterstandenbeleid.
  1. Laagdrempelige voorschoolse voorzieningen
  • Subsidiëren gratis derde en vierde dagdeel peuteropvang voor doelgroepkinderen.
  • Contract met Kober voor leveren peuterspeelzaalwerk aan ouders die niet onder de Wet kinderopvang vallen.
  • Realisering brede scholen conform investeringsprogramma:2017: Vier Heemskinderen en 2018: Grauwe Polder.