Begroting 2017

3.5 Onderwijs

Brede scholen zijn het sociale hart van de wijk

Middels de inrichting van een sluitend netwerk van onderwijs, welzijn en zorg rond kind en gezin bieden wij kinderen en jongeren maximale ontwikkelingsmogelijkheden. We voorkomen schooluitval.

Doelstellingen

Doelstelling 1 Sluitend netwerk van onderwijs, welzijn en zorg met aanbod buitenschoolse activiteiten en leerlingenvervoer
Kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen, die actief deelnemen aan het sociale, economische en culturele leven middels het bieden van een kwalitatief sterk, divers en voldoende gespreid onderwijsaanbod, een sluitend aanbod van binnen- en buitenschoolse activiteiten en leerlingenvervoer.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Deelname aan buitenschoolse activiteiten1

27%

25%

25%

25%

25%

25%

Percentage van inwoners dat van oordeel  is het aanbod van basisonderwijs in de gemeente voldoende nabij is2

-

93%

93%

93%

93%

93%

Oordeel over de kwaliteit van het onderwijs (incl. volwassenenonderwijs (score: 1 tot 100) 3

51

49

-

-

-

-

1 Bron: eigen registratie. Buitenschoolse activiteiten zijn alle activiteiten die door het samenwerkingsverband van de brede scholen aangeboden worden middels de verschillende activiteitenkalenders. Doelgroep is 4-12 jaar. Sinds 2013 hebben we een geautomatiseerd systeem om de aanmeldingen bij te houden.
2 Bron en onderliggende informatie: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> onderwijs.
3 Bron en onderliggende informatie: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> onderwijs.

Doelstelling 2 Brede school plus als hart van de wijk
Door de organisatie van activiteiten in de brede scholen een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en levendigheid in de wijk waarmee de brede school in staat gesteld wordt zich te manifesteren als sociaal hart van de wijk.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Oordeel brede school als sociaal hart van de wijk1

1 Gegevens op dit moment nog niet gemeten. Wijze van kwalificeren wordt In overleg met partners ontwikkeld.

Doelstelling 3 Terugdringen voortijdig schoolverlaten
Het bieden van optimale kansen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt voor jongeren, mede door een intensieve samenwerking met onderwijs en ondernemers.

Indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aandeel voortijdig schoolverlaters1

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

BBV

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar in VO en MBO) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

3,1 (2012)

-

-

-

-

-

BBV

Absoluut verzuim (staat niet ingeschreven op een school)  per 1.000 leerlingen

12

-

-

-

-

-

BBV

Relatief verzuim (staat ingeschreven op een school, maar is ongeoorloofd afwezig) per 1.000 leerlingen

72

-

-

-

-

-

BBV

Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand

9.31% (2012)

-

-

-

-

-

1 Bron en onderliggende informatie: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> onderwijs

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling

Te doen

 1. Sluitend netwerk van onderwijs, welzijn en zorg met aanbod buitenschoolse activiteiten en leerlingenvervoer
 • In het kader van de bestaande LEA-structuur (Lokale Educatieve Agenda)in partnerschap invulling geven (zowel inhoudelijk als financieel) aan het lokale onderwijsbeleid.
 • Het subsidiëren en het bevorderen van de samenwerking van de partners in het Centrum Jeugd en Gezin.
 • Onderzoek naar uitbreiding van de marktplaats cultuureducatie met onderwijsgerelateerde activiteiten.
 • Het faciliteren en subsidiëren van programma’s buitenschoolse activiteiten in de verschillende onderwijsclusters die afgestemd zijn op de binnenschoolse activiteiten en gericht zijn op de motorische en creatieve ontwikkeling van kinderen.
 • Het organiseren van het leerlingenvervoer.
 1. Brede school plus als sociaal hart van de wijk
 • Vorm geven aan de rol van het sociale hart in de wijk van de brede school met inzet van locatiecoördinatie door het onderwijs / kinderopvang en inzet manager brede scholen door de gemeente.
 • Het realiseren van brede scholen (2017: Vier Heemskinderen en 2018 Grauwe Polder (brede school plus)).
 1. Terugdringen voortijdig schoolverlaten
 • Preventief leerplichtbeleid met inzet van leerplichtambtenaren en extra inzet van een trajectbegeleider 16-23 jr op het Werkplein (jongerenloket).
 • Faciliteren van deelname aan Zorgadviesteams en casusoverleggen van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
 • Deelname aan de GR programma schoolverzuim zorgt voor een betrouwbare leerplichtadministratie.
 • Intensiveren van de samenwerking tussen Onderwijs, Overheid en Ondernemers om de aansluiting onderwijs arbeid te verbeteren, de overgang van onderwijs naar werk te stimuleren en voortijdige schooluitval tegen te gaan.