Begroting 2017

3.1 Maatschappelijke ondersteuning

 

Werkelijk

Raming

Raming

Meerjarenraming

Bedragen (* € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

10.998

11.340

10.949

11.201

10.290

10.112

Baten

1.024

969

943

943

943

943

Totaal saldo van lasten en baten

-9.974

-10.371

-10.006

-10.259

-9.347

-9.169

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

1.510

834

419

838

1.566

1.816

Onttrekking reserves

-  

180

2

4

7

-24

Resultaat product

-11.484

-11.025

-10.423

-11.092

-10.906

-11.009