Begroting 2017

1.5 Financiën

Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?

De vijf O’s (Onze inwoners, maatschappelijke Organisaties, Ondernemers, Onderwijs en andere Overheden) hebben vertrouwen in de gemeente.

Doelstellingen op programmaniveau

  • Geld wordt goed besteed:
    • De meerjarenraming is structureel sluitend.
    • Er is een goede balans tussen prijs (lokale lasten) en het kwaliteitsniveau (voorzieningenniveau diverse beleidsvelden).