Begroting 2017

Beleidsindicatoren

Voor de gemeenten is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG en Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) een lijst van indicatoren ontwikkeld en samengesteld. Daarbij golden een aantal belangrijke uitgangspunten:

  • de indicatoren leveren een bijdrage aan de versterking van het horizontaal toezicht;
  • de raadsleden worden daarmee in staat gesteld om op maatschappelijke effecten te kunnen sturen;
  • de indicatoren zijn van toepassing op alle gemeenten;
  • de indicatoren zijn gebaseerd op landelijke bronnen waardoor er geen extra informatie uitvraag hoeft te worden gedaan en zodat gemeenten automatisch deelnemen;
  • er worden bestaande bronnen gebruikt;
  • de indicatoren worden regelmatig door de bronnen gepubliceerd;
  • voor de indicatoren met betrekking tot het ‘sociaal domein’ is aangesloten bij de reeds bestaande ‘Gemeentelijke monitor sociaal domein’.

Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat  raadsleden op de belangrijke momenten in de planning & control cyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde en te behalen beleidsresultaten. Omdat het wenselijk is de resultaten van gemeenten te kunnen vergelijken moeten deze  indicatoren vanaf de begroting 2017 worden opgenomen.

Op de website www.waarstaatjegemeente.nl vindt u op het dashboard een speciale ‘tegel’ Besluit Begroting en Verantwoording. De hieronder vermelde indicatoren vindt u daar terug.

indicator

waarde

eenheid

Woonlasten eenpersoonshuishouden

2016

Etten-Leur

630

euro

2016

Nederland

643

Woonlasten meerpersoonshuishouden

2016

Etten-Leur

664

euro

2016

Nederland

716

WOZ-waarde woningen

2016

Etten-Leur

224

euro x 1.000

2016

Nederland

209

Nieuwbouw woningen

2013

Etten-Leur

5,8

per 1.000 woningen

2013

Nederland

6,6

Fijn huishoudelijk restafval

2014

Etten-Leur

120

kg per inwoner

2014

Nederland

205

Hernieuwbare elektriciteit

2014

Etten-Leur

16,9

%

2014

Nederland

8,7

Misdrijven

Winkeldiefstal

2015

Etten-Leur

1,5

per 1.000 inwoners

2015

Nederland

2,4

Geweldsmisdrijven

2015

Etten-Leur

4,8

per 1.000 inwoners

2015

Nederland

5,4

Diefstal uit woning

2015

Etten-Leur

2,8

per 1.000 inwoners

2015

Nederland

3,9

Vernieling en beschadiging

2015

Etten-Leur

6,6

per 1.000 inwoners

2015

Nederland

6,1

Verwijzingen Halt

2014

Etten-Leur

175,0

per 1.000 inwoners

2014

Nederland

139,7

Harde kern jongeren

2014

Etten-Leur

0,2

per 1.000 inwoners

2014

Nederland

1,3

Jongeren met delict voor rechter

2012

Etten-Leur

1,80

%

2012

Nederland

2,57

Ziekenhuisopname verkeersongeval met een motorvoertuig

2014

Etten-Leur

9

%

2014

Nederland

7

Ziekenhuisopname vervoersongeval met een fietser

2014

Etten-Leur

10

%

2014

Nederland

10

indicator

waarde

eenheid

Demografische druk

2016

Etten-Leur

55,8

%

2016

Nederland

53,0

Niet-sporters

2014

Etten-Leur

47,8

%

2014

Nederland

49,9

Banen

2015

Etten-Leur

749,2

per 1.000 inwoners

2015

Nederland

721,7

tussen 15-64 jaar

Vestigingen

2015

Etten-Leur

116,6

per 1.000 inwoners

2015

Nederland

122,4

tussen 15-64 jaar

Netto arbeidsparticipatie

2015

Etten-Leur

67,8

%

2015

Nederland

65,4

Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)

2013

Etten-Leur

101

index

2013

Nederland

100

Functiemenging

2015

Etten-Leur

53,1

%

2015

Nederland

51,3

indicator

waarde

eenheid

Bijstandsuitkeringen

2015

Etten-Leur

273,6

per 10.000 inwoners van

2015

Nederland

405,1

18 jaar en ouder

Lopende re-integratievoorzieningen

2015

Etten-Leur

258,7

per 10.000 inwoners van

2015

Nederland

311,9

tussen 15-65 jaar

Wmo-cliënten met een  maatwerkarrangement

2015

Etten-Leur

570

per 1.000 inwoners

2015

Nederland

567

Achterstand onder jeugd

% kinderen in uitkeringsgezin

2012

Etten-Leur

4,13

%

2012

Nederland

5,66

% achterstandsleerlingen

2012

Etten-Leur

9,31

%

2012

Nederland

11,61

% werkloze jongeren

2012

Etten-Leur

1,22

%

2012

Nederland

1,21

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

2012

Etten-Leur

3,1

%

2012

Nederland

3,2

Absoluut verzuim

2014

Etten-Leur

12

per 1.000 leerlingen

2014

Nederland

5

Relatief verzuim

2014

Etten-Leur

72

per 1.000 leerlingen

2014

Nederland

60

Jongeren met jeugdhulp

2015

Etten-Leur

11

% van alle jongeren tot 18 jaar

2015

Nederland

10

Jongeren met jeugdreclassering

2015

Etten-Leur

0,5

%

2015

Nederland

0,5

Jongeren met jeugdbescherming

2015

Etten-Leur

0,9

%

2015

Nederland

1,2

Overige verplichte indicatoren:

indicator

waarde

eenheid

Formatie Fte *

2015

Etten-Leur

6,9

per 1.000 inwoners

2015

Nederland

-

Bezetting Fte *

2015

Etten-Leur

6,4

per 1.000 inwoners

2015

Nederland

-

Apparaatskosten *

2015

Etten-Leur

491

euro per inwoner

2015

Nederland

-

Externe inhuur *

2015

Etten-Leur

9,8

kosten als % van de totale loonsom +

2015

Nederland

-

totale kosten inhuur externen

Overhead

2017

Etten-Leur

9,2

kosten overhead als % van

2015

Nederland

-

de totale lasten

* Bron: Vensters voor Bedrijfsvoering (vergelijkende cijfers 2015 niet beschikbaar)