Begroting 2017

Meerjarenraming 2017-2020

Omschrijving   (bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

( L = Lasten, B = Baten)

L

B

L

B

L

B

L

B

Nieuwbouw Nieuwe Nobelaer, afschrijving ineens niet te activeren kosten

400

450

Nieuwbouw Nieuwe Nobelaer, afschrijving ineens niet te activeren kosten (dekking algemene risicoreserve)

400

450

Sociaal domein, saldo gesloten systeem

21

-95

-1.145

-1.358

Sociaal domein storting in en onttrekking aan reserve

776

796

1.200

1.106

1.986

841

2.207

850

Overige incidentele baten en lasten

77

20

56

20

53

20

44

20

Overige incidentele baten en lasten (dekking uit reserves)

53

72

10

1

Totaal

1.273

1.269

1.611

1.648

894

871

893

871

Nieuwbouw Nieuwe Nobelaer
De investering in de nieuwbouw van de Nieuwe Nobelaer dekken we gedeeltelijk uit de algemene risicoreserve. Dit in verband met de afschrijving van kosten die we niet via de huur terug kunnen verdienen zoals bijvoorbeeld advieskosten, sloopkosten en planschade.

Sociaal domein

De budgetten in het kader van de  Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, jeugdzorg en participatiewet zijn het financieel kader voor het sociaal domein. Om de kosten binnen het sociaal domein te beheersen zijn verschillende beleidslijnen ingezet. Het kost tijd voordat de effecten hiervan zichtbaar worden.
In de jaren 2017-2020 is er, met de kennis van nu, in 2017 sprake van een tekort. Dit tekort vangen we op door een onttrekking aan de reserve sociaal domein. Vanaf 2018 is er sprake van een overschot waarmee we de reserve weer aanvullen. Per saldo verloopt het sociaal domein budgettair neutraal.

Recapitulatie alle programma’s

Omschrijving   (bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

( L = Lasten, B = Baten)

L

B

L

B

L

B

L

B

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

1.351

794

1.490

898

1.186

636

824

361

Programma 2 Wonen

3.268

2.967

2.406

2.091

456

330

2.071

1.944

Programma 3 Leven

1.273

1.269

1.611

1.648

894

871

893

871

Totaal

5.893

5.030

5.508

4.636

2.536

1.838

3.789

3.176