Begroting 2017

Meerjarenraming 2017-2020

Omschrijving   (bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

( L = Lasten, B = Baten)

L

B

L

B

L

B

L

B

Beheer begraafplaatsen

67

Beheer begraafplaatsen (dekking algemene risicoreserve)

67

Project Wonen met Gemak (2017) en Doorstroommakelaar (2017 en 2018)

70

25

Project Wonen met Gemak (2017) en Doorstroommakelaar (2017 en 2018, dekking reserve volkshuisvesting

70

25

Aanpassen gemeentelijk vastgoed duurzaamheid  / WMO proof maken

100

100

100

Aanpassen gemeentelijk vastgoed duurzaamheid  / WMO proof maken (dekking algemene risicoreserve)

100

100

100

Onvoorziene uitgaven onderhoud gebouwen

127

128

128

129

Invoering Omgevingswet

120

160

Afschrijving investeringen met maatschappelijk nut

1.000

Afschrijving investeringen met maatschappelijk nut (dekkingsreserve kapitaallasten)

1.000

Investeringen met maatschappelijk nut (storting in dekkingsreserve kapitaallasten)

1.000

Investeringen met maatschappelijk nut (onttrekking aan algemene risicoreserve)

1.000

Nieuwbouw zwembad De Banakker

1.290

Nieuwbouw zwembad De Banakker (dekking algemene risicoreserve en reserve grondbedrijf)

1.290

Baten en lasten grondexploitatie

378

128

128

324

128

128

1.507

Stortingen en onttrekkingen aan reserves grondbedrijf

250

500

446

250

1.842

335

Overige incidentele baten en lasten

156

52

130

52

100

52

100

52

Overige incidentele baten en lasten (dekking uit reserves)

50

50

50

50

Totaal

3.268

2.967

2.406

2.091

456

330

2.071

1.944

Beheer begraafplaatsen
Voor de uitvoering van het beleidsplan begraafplaatsen zijn (incidentele) uitgaven nodig.  Deze uitgaven zijn nodig om evenwicht te bereiken tussen enerzijds het beheer, de inrichting en de gewenste kwaliteit van de begraafplaatsen en anderzijds het voorzien in de toekomstige begraafcapaciteit en de kostendekkendheid daarvan.
Deze incidentele uitgaven dekken we door een onttrekking aan de algemene risicoreserve.

Project Wonen met gemak en doorstroommakelaar
Om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en de goedkopere huurwoningen vrij te spelen, zetten we samen met de Woonstichting een doorstroommakelaar in. Dit vraagt jaarlijks een bedrag van € 25.000.
Daarnaast  pakken we het project Wonen met Gemak wijkgericht op. Door woningen zodanig aan te passen dat mensen langer en duurzamer/comfortabeler in de eigen woning kunnen blijven is er   minder beroep op gemeenschapsvoorzieningen nodig. Hiervoor is in 2017 € 45.000 nodig.
De benodigde middelen worden aan de reserve volkshuisvesting onttrokken.

Aanpassen gemeentelijk vastgoed duurzaamheid / Wmo-proof
Om gemeentelijke panden duurzamer en/of toegankelijker en bruikbaarder voor mensen met een beperking te maken (Wmo proof),  is in de periode 2016-2019 € 100.000 per jaar beschikbaar.  Deze uitgaven dekken we uit de algemene risicoreserve.

Onvoorziene uitgaven onderhoud gebouwen
Voor onvoorzien onderhoud aan de gebouwen nemen we jaarlijks een bedrag in de begroting op. Binnen programma 2 is hiervoor circa € 130.000 per jaar opgenomen.

Omgevingswet
De eenmalige transitiekosten in verband met de invoering van de nieuwe Omgevingswet  in 2017 en 2018 ramen we op respectievelijk € 120.000 en € 160.000. Dit geld zetten we in voor onder andere procesbegeleiding, opleidingen en aansluiten op landelijke ICT-voorzieningen.

Afschrijving investeringen met maatschappelijk nut
De investeringen die worden gedaan in activa met maatschappelijk nut worden direct afgeschreven. Om de lasten te dekken doen we een onttrekking aan de dekkingsreserve. Er is dus sprake van een incidentele last en incidentele baat die per saldo neutraal zijn.

Investeringen met maatschappelijk nut
Voor een investering in activa met maatschappelijk nut doen we – ten laste van de algemene risicoreserve – een storting in de dekkingsreserve. Hiermee kan te zijner tijd de afschrijving van deze investering ten laste van de reserve worden gedekt. Het gaat om de investering in de verbetering  van de kwaliteit en uitstraling van het Van Bergenplein.

Nieuwbouw zwembad De Banakker
De investering in het nieuwe zwembad De Banakker wordt gedeeltelijk gedekt uit de gemeentelijke reserves. Dit in verband met de afschrijving van kosten die we niet via de huur terug kunnen verdienen zoals bijvoorbeeld voorbereidingskosten, sloopkosten en herinrichting openbaar gebied.

Baten en lasten grondexploitatie
Dit zijn de baten en lasten in de grondexploitatie voorzover we die nu kunnen verrekenen met de reserves exploitatierisico’s, stuctuurvisie plus, bovenwijkse voorzieningen, compenserend groen en cultuur.