Begroting 2017

Meerjarenraming 2017-2020

Omschrijving   (bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

( L = Lasten, B = Baten)

L

B

L

B

L

B

L

B

Post onvoorzien

250

250

250

250

Wijkgericht werken

65

75

Knelpuntenpot personeel

193

202

204

207

Onvoorziene uitgaven onderhoud gebouwen

55

55

55

56

Elektronische dienstverlening

196

Elektronische dienstverlening (dekking reserve elektronische dienstverlening)

196

Optimalisatie bedrijfsvoering (storting in reserve Optimalisatie bedrijfsvoering)

250

250

250

Optimalisatie bedrijfsvoering (dekking algemene risicoreserve)

250

250

250

Aanschaf computerprogrammatuur

57

384

122

97

Aanschaf computerprogrammatuur (dekking reserve Automatisering)

57

384

122

97

Sociaal domein, saldo gesloten systeem

290

264

264

264

Sociaal domein (onttrekking aan reserve sociaal domein)

290

264

264

264

Overige incidentele baten en lasten

-5

10

40

-50

Totaal

1.351

794

1.490

898

1.186

636

824

361

Post onvoorzien
De post onvoorzien beschouwen we volledig als incidentele last en bedraagt per jaar € 250.000.

Wijkgericht werken
Om burgers meer te betrekken bij de manier van werken is in 2017 en 2018 een bedrag van in totaal € 150.000 beschikbaar. In programma 3 namen we hiervoor in 2017 € 10.000 op.

Knelpuntenpot personeel

De onvoorziene personeelslasten (knelpuntenpot) merken we als incidentele lasten aan. Deze bedraagt ongeveer € 200.000 per jaar.

Onvoorziene uitgaven onderhoud gebouwen
Voor onvoorzien onderhoud aan de gebouwen nemen we jaarlijks een bedrag in de begroting op. Binnen programma 1 nemen we hiervoor ongeveer €  55.000 per jaar op.

Elektronische dienstverlening

Voor het (verder) invoeren van de basisregistraties en de digitale dienstverlening maken we in 2017 voor € 196.000 aan kosten. Deze kosten dekken we uit de reserve elektronische dienstverlening.

Optimalisatie bedrijfsvoering
In de jaren 2016-2019 wordt jaarlijks € 250.000 in de reserve optimalisatie bedrijfsvoering gestort. Hiermee vormen we een innovatiebudget dat we inzetten om de besparingen op de bedrijfsvoering te realiseren. Het innovatiebudget onttrekken we aan de algemene risicoreserve.

Aanschaf computerprogrammatuur
De aanschaf van computerprogrammatuur dekken we uit de reserve automatisering.

Sociaal domein

De tijdelijke formatie-uitbreiding op het terrein van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en jeugd dekken we uit de reserve sociaal domein.