Begroting 2017

Meerjarenraming 2017-2020

Voor de gemeentelijke opbrengsten rekenden we in de primitieve begroting met de verhogingen die we in de kadernota 2017-2020 aangaven.

2017

2018

2019

2020

Onroerendezaakbelasting (OZB)

0,60%

0,60%

0,60%

0,60%

Hondenbelasting

0,60%

0,60%

0,60%

0,60%

Precariobelasting

0,60%

0,60%

0,60%

0,60%

Bij de vaststelling van de begroting worden ook de leges en tarieven voor 2017 vastgesteld. De wijzigingen naar aanleiding van de vaststelling van de leges en tarieven zijn opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2017.