Begroting 2017

Meerjarenraming 2017-2020

Voor het bedrag voor onvoorzien gaan we uit van 0,6% van de som van de uitkering gemeentefonds en de ozb-capaciteit.  Dit is volgens het BBV artikel 8, lid 1 en het beleid bij artikel 12-gemeenten. In de meerjarenraming 2017-2020 nemen we de post daarom als volgt op:

(Bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

Onvoorzien

250

250

250

250