Begroting 2017

Meerjarenraming 2017-2020

Voor de kosten derden zoals inhuur personeel, energie, duurzame zaken en overige goederen en diensten gelden de volgende indexeringspercentages:

2017

2018

2019

2020

Inhuur personeel

0,60%

0,60%

0,60%

0,60%

Duurzame zaken

0,60%

0,60%

0,60%

0,60%

Overige goederen en diensten

0,60%

0,60%

0,60%

0,60%

Soc. verstrekkingen in natura aan personen

0,60%

Energie

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

De percentages zijn bepaald naar aanleiding van de publicatie van het gemiddelde consumentenprijsindexcijfer door  het CBS[1]. Het gemiddelde consumentenprijsindexcijfer over 2015 (t-2) bedroeg 0,6 %. Gezien de ontwikkelingen op de energiemarkten verlagen we het indexcijfer voor energie naar 1,00 %.
[1] Persbericht CBS 8 januari 2015