Begroting 2017

Subsidies

  1. maakt toetsing aan maatschappelijke effecten en gemeentelijke beleidsdoelen mogelijk (zie algemene lijst maatschappelijke effecten);
  2. gaat uit van de eigen (financiële) verantwoordelijkheid van de organisaties. Als uitgangspunt gaat daarom gelden dat organisaties die beschikken over voldoende eigen (financiële) middelen en mogelijkheden, primair zelf de activiteiten en initiatieven bekostigen. Ook worden er afspraken gemaakt over de vorming van de reserve van de vereniging(en);
  3. bevordert samenwerking tussen de organisaties.