Begroting 2017

Subsidies

Het subsidie- en ondersteuningsbeleid van de gemeente Etten-Leur is gemoderniseerd. Begin 2016 zijn gesprekken gevoerd met nagenoeg alle subsidieontvangers. Deze input leidt tot het nieuwe subsidiebeleid. De uitvoering start in 2017. Doelstelling is als volgt:

 “De gemeente ondersteunt alleen verenigingen en inwoners voor activiteiten die door de markt niet zelf worden opgepakt, en wanneer zij een bijdrage leveren aan de door ons gestelde maatschappelijke effecten en gemeentelijke doelen. Dit kan zijn in de vorm van geld, huisvesting, beschikbaar stellen van materieel, ondersteuning van vrijwilligers, etc. De doelen, waarvoor wij deze ondersteuning beschikbaar stellen, worden nader omschreven in de subsidieregelingen. De subsidieregelingen zijn eenvoudig en resultaatgericht geformuleerd. “  

In de Kadernota is opgenomen dat met het nieuwe subsidiebeleid een besparing moet worden gerealiseerd op de kleine subsidies van € 100.000 vanaf subsidiejaar 2017.  

Etten-Leur sluit nog meer aan bij inwoners
Met de vaststelling van een nieuwe subsidieverordening sluit de gemeenteraad nog meer aan bij de activiteiten die de inwoners ondernemen om actief en fijn te leven in Etten-Leur. Dit nieuwe besluit is gericht op de ondersteuning van activiteiten die goed zijn voor Etten-Leur en haar inwoners. Er wordt gewerkt volgens de principes van overheidsparticipatie.

Van zorgen voor, naar zorgen dat…

In het nieuwe beleid wordt jaarlijks, bij indiening van de subsidie, de dialoog aangegaan met de organisaties. In deze werkwijze wordt steeds de vraag gesteld, wat kan je zelf? Wat kan je samen? En als sluitstuk: Welke ondersteuning, in de breedste zin van het woord, wordt van de gemeente verwacht?

Zo werken we volgens de principes van eigen kracht en de kracht van samenwerking en volgens de gekantelde werkwijze van de WMO. De nieuwe manier van werken vraagt om maatwerk, binnen open subsidieregelingen. Iedere vereniging heeft namelijk iets anders nodig om te kunnen floreren.

Hieronder leest u de gereserveerde bedragen voor subsidieverlening:

Subsidies

2017

2018

2019

2020

Wonen

86.000

71.000

71.000

71.000

Samenleven

5.600.000

5.453.000

5.303.000

5.303.000

Totaal

5.686.000

5.524.000

5.374.000

5.374.000