Begroting 2017

Subsidies

In de toekomstvisie schetst de gemeente een beeld van de samenleving zoals zij deze in 2030 voor ogen heeft. Dit beeld laat een veranderende rol zien voor de 5 O’s (Onze inwoners, maatschappelijke Organisaties , Ondernemers, Onderwijs en andere Overheden). Samenwerken met partners en eigen kracht zijn daarin sleutelbegrippen.

Om dit beeld in 2030 werkelijkheid te laten worden, ontwikkelden we beleid. Subsidie is een instrument om de gestelde maatschappelijke effecten te bereiken. De gemeente verstrekt dan ook subsidie voor het programma samenleven op het gebied van welzijn, zorg, buurtbeheer, sport, cultuur, toerisme & recreatie, enzovoorts. Onder de noemer van werk en inkomen verstrekt de gemeente subsidies op het gebied van armoedebestrijding. Voor het programma wonen verstrekt de gemeente subsidie voor het in stand houden en restaureren van monumenten.