Begroting 2017

Bedrijfsvoering

In de prognose voor 2017 houden we rekening met een stijging van de loonkosten van 1%. Op 7 april 2016 is bekend geworden dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden de CAO Gemeenten 2016-1 mei 2017 hebben bekrachtigd. Hiermee is de CAO definitief. Dit betekent dat alle medewerkers van de gemeente in 2017 een salarisverhoging van 0,4% krijgen. De CAO loopt af in 2017. De inschatting is dat een geringe loonkostenstijging van 0,6% uit de nieuwe CAO komt.

Het individueel keuze budget (IKB) zorgt voor een andere administratieve invulling van onze secundaire arbeidsvoorwaarden. Elke medewerker kan vrijer de keuze maken hoe zijn/haar budget uit secundaire arbeidvoorwaarden te ontvangen. De systematiek van verrekening heeft invloed op de begroting.