Begroting 2017

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Op basis van de kengetallen in 2017, de kengetallen uit de rekening 2015 en de begroting 2016 en de meerjarenraming, zien we de volgende ontwikkelingen in de komende jaren:

  • De netto schuldquotes mét en zonder correctie voor doorgeleende gelden dalen naar verwachting de komende jaren. De gemeente lost af op de door haar afgesloten geldleningen. Ook op de verstrekte geldleningen, voornamelijk hypotheken aan (voormalige) gemeenteambtenaren en leningen Nieuwe Nobelaer wordt de komende jaren afgelost.
  • De solvabiliteitsratio verbetert de komende jaren naar circa 36%. Met name als gevolg van de aflossingen op de leningenportefeuille.
  • Ook het kengetal grondexploitatie ontwikkelt zich in de komende jaren in positieve zin. De verwachting is dat over enkele jaren als gevolg van de grondverkopen er geen boekwaarde meer resteert op de bouwgronden in exploitatie, met andere woorden alle investeringen zijn dan terugverdiend.
  • Op het moment dat tegenover structurele lasten incidentele baten staan, ontstaat er op enig moment een probleem in de begroting. Het kengetal structurele exploitatieruimte laat zien of dit het geval is. Wanneer de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten dan is het kengetal groter dan 0, wanneer het kengetal kleiner is dan 0 kan dit duiden op een potentieel probleem. Voor 2017 is het kengetal berekend op 0% (categorie B), maar in de volgende begrotingsjaren stijgt het kengetal naar 2%. Met andere woorden dan ontstaat er structurele ruimte in de exploitatiebegroting. Een positieve ontwikkeling.
  • Voor de lokale lasten is het kengetal belastingcapaciteit voorgeschreven. Het laat zien hoe de belastingdruk in Etten-Leur zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde van het vorig jaar. Het gaat hier dan om de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De achtergrond van dit kengetal is dat wanneer er laag wordt gescoord ten opzichte van het gemiddelde er ruimte is om de lokale lasten te verhogen om eventuele financiële tegenvallers op te vangen of nieuw beleid te realiseren. Het streven van Etten-Leur om bij de 5 goedkoopste gemeenten van West-Brabant te behoren zien we ook terug in dit kengetal. In 2017 zit Etten-Leur op 90% ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 2016. Dit komt voornamelijk door de verlaging van de tarieven voor rioolheffing en afvalstoffenheffing. In de jaren daarna loopt het kengetal op naar 94%. Dit komt omdat de belastingdruk in Etten-Leur in de komende jaren ook wordt afgezet ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 2016. Het laat nu wel zien of de lasten wel of niet toenemen in de toekomst en als gevolg daarvan de tarieven.