Begroting 2017

Grondbeleid & Uitvoeringsprogramma Structuurvisie

Omschrijving
In de Structuurvisie Plus staat beschreven hoe en waar de gemeente ruimtelijke doelen realiseert op het gebied van wonen, werken, onderwijs, welzijn, sport, cultuur, natuur en infrastructuur. In de structuurvisie stemden we de doelen integraal af. Dit heet het ruimtelijk beleid. De ruimtelijke doelen realiseren we zowel binnen bestaand stedelijk gebied als door de ontwikkeling van nieuw stedelijk gebied . Grond is daarom een middel om de ruimtelijke doelen te bereiken. Voor zover de gemeente zelf optreedt als ontwikkelende partij verwerft zij daarvoor gronden, ontwikkelt deze gronden, verkoopt, verpacht of verhuurt de gronden voor het beoogde doel en zorgt voor tussentijds beheer: dit heet het grondbeleid.

Binnen het grondbeleid gaat het om forse investeringen en grote risico’s. Daarom besteden we in een afzonderlijke paragraaf aandacht aan het grondbeleid. Sommige investeringen leveren meer geld op dan dat ze kosten, dit heet rendabele opbrengsten. Dit extra geld reserveren we om projecten die niet rendabel zijn geheel of gedeeltelijk te financieren.
In deze paragraaf beschrijven we de rendabele en onrendabele projecten, de wijze van financiering en de zekerheid qua ontwikkeling. In deze paragraaf beschrijven we alleen de gemeentelijke projecten. Sommige doelen uit de structuurvisie worden door ontwikkelaars gerealiseerd. Als de gemeente hier kosten aan heeft, bijvoorbeeld voor wijziging van een bestemmingsplan, dan verhalen we deze kosten op de ontwikkelaar.

Relatie met de Programma’s
Het grondbeleid heeft een sterke relatie met de omschreven doelen in de programma’s wonen (woningbouw, bedrijventerreinontwikkeling, natuur en infrastructuur) en samenleven (onderwijs, welzijn, sport en cultuur).