Begroting 2017

Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente kent voor het ‘Onderhoud Gebouwen’ het volgende beheerplan:

Beheerplan

Naam Beheerplan

Vaststelling

Actualisatie

Kwaliteits-niveau

Achterstallig onderhoud

Gebouwen

Meerjaren onderhouds-planning gemeentelijke objecten

2016

2018

1)

nee

1) We onderhouden de panden op het niveau ‘goed’. Behalve panden die worden gesloopt, gerenoveerd of verkocht. Deze onderhouden we op het niveau ‘minimum’. Onder niveau ‘goed’ verstaan we: het gebouw voldoet aan alle wet- en regelgeving en heeft een beperkte hoeveelheid achterstallig onderhoud. Onder niveau ‘minimum’ verstaan we: alleen uitvoeren van het onderhoud wat hoogst noodzakelijk is om het gebouw veilig en volgens de wet- en regelgeving te gebruiken.
Het college stelt elk jaar de meerjaren onderhoudsplanning gemeentelijke objecten vast (MJOP). In deze onderhoudsplanning maken we een inschatting van de onderhoudswerkzaamheden voor de volgende tien jaren. Op 13 juli 2013 stelde het college ook de uitgangspunten voor het niveau van onderhoud vast. Voor de inzet van het gemeentelijk vastgoed hanteren we de accommodatienota als leidraad. Op basis van de huidige 10-jarenonderhoudsplanning is daarmee de voorziening voor de komende 10 jaar toereikend.