Begroting 2017

Onderhoud kapitaalgoederen

Beheren op Niveau
De voorziening voor Beheren op Niveau is bedoeld om de kosten van het volgende groot onderhoud te dekken:

  • verhardingen
  • openbaar groen
  • verlichting
  • straatmeubilair
  • bermen en sloten
  • speeltoestellen
  • recreatieplas

In onderstaande tabel leest u het verloop van de voorziening Beheren op Niveau:

Beheren op Niveau

2017

2018

2019

2020

Stand per 1 januari

11.946.454

10.386.111

8.825.768

7.265.425

Stortingen in de onderhoudsvoorziening

3.539.657

3.539.657

3.539.657

3.539.657

Benodigd voor onderhoud

5.100.000

5.100.000

5.100.000

5.100.000

Stand per 31 december

10.386.111

8.825.768

7.265.425

5.705.082

Exploitatiekosten:
In onderstaande tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten van de productgroep Wegen, inclusief de storting voor groot onderhoud.

2017

2018

2019

2020

Klein onderhoud Wegen

1.326.983

1.464.637

1.542.353

1.574.247

Klein onderhoud Groen

2.247.329

2.277.701

2.300.800

2.309.230

Klein onderhoud verlichting

439.010

444.332

449.317

454.183

Klein onderhoud Sloten en waterlopen

89.351

91.086

92.171

91.028

Storting voorziening BON

3.539.657

3.539.657

3.539.657

3.539.657

Overige stortingen

40.817

40.817

40.817

40.817

Afschrijvingen

1.052.759

82.321

159.544

157.044

Totaal

8.735.906

7.940.551

8.124.659

8.166.206

Riolering
In het vastgestelde Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)  berekenden we ook de kosten en dekkingsmiddelen voor riolering. Om gedurende een langere periode een stabiel tarief voor onze inwoners te hebben, kozen we ervoor om te werken met een ‘egalisatiereserve riolering’ en een voorziening ‘egalisatie riolering’ (bijlage 10 bijlagenboek).

In onderstaande tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten van de productgroep Riolering:

2017

2018

2019

2020

Klein onderhoud

1.326.983

1.464.637

1.542.353

1.574.247

Afschrijvingen

1.012.161

1.077.215

1.107.106

1.087.375

Totaal

2.339.144

2.541.852

2.649.459

2.661.622

Afvalcontainers
Voor het inzamelen van het huishoudelijk afval (rest en papier) plaatsen we bij appartementcomplexen ondergrondse verzamelcontainers. Als dit niet gaat, plaatsen we bovengrondse containers. Daarnaast zamelen we een aantal afvalstromen (glas, kunststof, textiel en blik) centraal in via (ondergrondse) verzamelcontainers in de wijk. Ook staan er op diverse plaatsen verzamelcontainers voor incontinentiemateriaal.
De kosten namen we op in de afvalbegroting en verwerken we in de afvaltarieven voor de inwoners.

In onderstaande tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor afvalcontainers:

2017

2018

2019

2020

Klein onderhoud

12.118

12.482

12.856

13.242

Groot onderhoud

Afschrijvingen

167.798

167.798

167.798

135.009

Totaal

179.916

180.280

180.654

148.251

Parkeermeters
In onderstaande tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor parkeermeters:

2017

2018

2019

2020

Klein onderhoud

287.605

287.361

290.440

294.051

Afschrijvingen

60.698

60.698

60.698

60.698

Totaal

348.303

348.059

351.138

354.749