Begroting 2017

Onderhoud kapitaalgoederen

Voor wegen, openbaar groen en deels openbare verlichting legden we de kwaliteitseisen vast in de notitie Beheren op Niveau. Dit leest u ook in de productbladen. Deze normering sluit aan op de normen van het kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur CROW. In Etten-Leur gebruiken we niveau 5 en niveau 1 niet. Niveau 5 is te kostbaar en niveau 1 mag niet voorkomen.

Prestatie-indicator

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Centrumgebied             (gewenst niveau:4)

3,7

4

4

4

4

4

Bijzondere omgeving   (gewenst niveau:4)

3,6

4

4

4

4

4

Groengebieden             (gewenst niveau:4)

3,8

4

4

4

4

4

Hoofdwegenstructuur (gewenst niveau:3)

3,6

3

3

3

3

3

Fietspaden                     (gewenst niveau:4)

3,7

4

4

4

4

4

Woonwijken                  (gewenst niveau:3)

3,6

3

3

3

3

3

Buitengebied                 (gewenst niveau:2)

3,8

2

2

2

2

2

Bedrijventerrein           (gewenst niveau:3)

3,7

3

3

3

3

3

Kapitaalgoed

Hoofdlijnen

Beheren op Niveau (wegen, openbaar groen en openbare verlichting)

In de nota Beheren op Niveau (BON) is vastgelegd aan welk kwaliteitsniveau de openbare ruimte moet voldoen en hoeveel geld daarvoor nodig is. Jaarlijks beoordelen we in hoeverre we voldoen aan het kwaliteitsniveau die uw raad vaststelde. Voor het onderhoud openbare ruimte namen we de te verwachten ontwikkelingen vanaf 2016 en volgende jaren mee in de berekening van de benodigde storting van de voorziening BON. Dit gebeurde op basis van de laatste visuele weginspectie van juli 2014. De berekening is gebaseerd op de hoeveelheid weg, openbaar groen en openbare verlichting, de huidige prijzen en de inspecties.

De jaarlijkse storting in BON bedraagt € 3.539.500.
Met deze storting is de voorziening voor de komende 10 jaar toereikend.

De voorziening Beheren op Niveau (BON) is onderwerp van jaarlijkse afwegingen. De totale herberekening van de voorziening vindt plaats in de tweede helft van 2016 / begin 2017, zodat deze herberekening op tijd klaar is voor de kadernota 2018. Eén van de stappen in het proces is om de diverse varianten eind 2016 met de gemeenteraad te bespreken, als opmaat voor de kadernota 2018.

Riolering

Op 29 oktober 2013 is het nieuwe Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2014-2018 vastgesteld. Een van de acties is het opstellen van een voortgangsrapportage. Deze voortgangsrapportage is in 2016 opgesteld en gaf geen aanleiding voor het bijstellen van de tarieven.

Sloten en waterlopen

In het Slootbeheerplan namen we de gemeentelijke werkzaamheden en de werkzaamheden van het Waterschap op.

Afvalcontainers

Een onderdeel van  het Gemeentelijk Afvalbeheerplan (GAP) is het inzamelen van diverse afvalstromen op wijkniveau en het inzamelen van restafval en papier bij appartementen. Voor beiden maken we gebruik van verzamelcontainers: openbare verzamelcontainers voor glas, kunststof, textiel en blik en niet-openbare verzamelcontainers voor restafval en papier. De kosten voor onderhoud en vervanging van deze verzamelcontainers nemen we mee in de berekening van afvalstoffenheffing en reinigingsrecht.

Vanaf 2018 kijken we naar de doorontwikkeling van afval naar grondstof: op welke wijze gaat Etten-Leur dit organiseren en welke financiële consequenties heeft dit?

Parkeerautomaten

We vervingen eind 2013 de parkeerapparatuur in de parkeergarage en de verzamelmeters op straat. Een uitzondering vormen de Individuele parkeermeters  bij algemene gehandicapten-parkeerplaatsen. Deze meters vervangen we niet meer.