Begroting 2017

Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente kent voor het ‘Onderhoud Kapitaalgoederen onderhoud openbaar gebied’ de volgende beheerplannen:

Beheerplan

Naam Beheerplan

Vaststelling

Actualisatie

Kwaliteitsniveau

Achterstallig onderhoud

Beheren op Niveau (wegen, openbaar groen en openbare verlichting)

Beheren op Niveau

2006

2017 1)

Verschillend 2)

nee

Openbare Verlichting

Beleidsplan Openbare Verlichting

2013

2017

Technisch 3)

nee

Groenbeheer

Groenbeleidsnota

2013

2018

Structuur 4)

nee

Riolering

Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan

2013

2018

Normen zoals vastgelegd in de documentatie van RIONED (platform voor rioolzorg)

nee

Sloten en waterlopen

Slootbeheerplan

2012

2020

Normen vanuit het baggerplan van Waterschap Brabantse Delta

nee

Afvalcontainers

Gemeentelijk Afvalbeheer Plan5)

2013

n.n.b.

n.v.t.

nee

Parkeer-automaten

Investeringsplan, vervangen in 2013

2013

2023

n.v.t.

nee

1) Op basis van de weginspectie in 2016 rekenen we de meerjarenraming in 2017 opnieuw door voor de komende 50 jaar. Hier zitten ook andere structuurelementen aan gekoppeld zoals aanzicht, groen, verlichting, meubilair enz.
2) Het kwaliteitsniveau is per beheerlocatie vastgesteld, zoals woonwijken, centrum, buitengebied. Zie daarvoor ook de productbladen.
3) Gebaseerd op technische normen, zoals verlichtingsniveau, jaren van aanleg en dergelijke.
4) De Groenbeleidsnota richt zich op de belangrijke groenstructuren en de kwantiteit van het aanwezige openbaar groen.
5) Afvalcontainers maken hier maar een klein deel van uit.
De hierboven genoemde beheerplannen zijn herbevestigd bij de vaststelling van het beleidskader 2014-2018.