Begroting 2017

Vervolg kadernota

Tijdens de raadsvergadering over de kadernota op  4 juli 2016 werden 13 toezeggingen gedaan. Hieronder leest u de stand van zaken van deze toezeggingen:

 1. De vragen over de kosten voor de externe inhuur en kosten en opbrengsten van de lean-trajecten worden schriftelijk beantwoord.

Informatie over de lean-trajecten namen we op in de paragraaf bedrijfsvoering.

Een overzicht van de kosten voor de externe inhuur leest u in bijlage 12 van het bijlagenboek.

 1. In september 2016 vindt met de voedselbank een evaluatie plaats over de financiële tegemoetkoming die aan de voedselbank is verstrekt. Dan wordt ook de mogelijkheid besproken om aan statushouders een voorschot te verstrekken zodat zij de eerste maanden niet meer zijn aangewezen op de voedselbank. De resultaten hiervan worden verwerkt in de begroting 2017.

Zie antwoord onder punt k “voedselbank”.

 1. Bij de evaluatie  met de werkgroep jeugd en politiek - die in juli 2016 wordt uitgevoerd naar aanleiding van het project ‘Vincents Bright Night’ - wordt ook besproken op welke wijze in beeld gebracht gaat worden over welke onderwerpen de jeugd zelf met de gemeente (raad en college) overleg wil voeren.

Zie antwoord onder punt 4 “gesprek onderwijs (jeugdigen) met gemeenteraad”.

 1. Doelstelling is om verbetervoorstellen naar aanleiding van het klanttevredenheidsonderzoek over het sociaal domein op te nemen in de begroting 2017. Het landelijk onderzoek over de klanttevredenheid is na de zomervakantie 2016 afgerond.

Zie antwoord onder punt g “sociaal domein/transities”.

 1. Er vindt nogmaals een gesprek plaats met de directie van d’n Overkant over het opnemen van schoolzwemmen in het lesprogramma bewegingsonderwijs.

Zie antwoord onder punt j “Schoolzwemmen”,

 1. De evaluatie brede scholen vindt plaats in 2017.

In oktober 2015 hebben de samenwerkingspartners binnen de Brede scholen de visie voor de komende 10 jaren vastgesteld. De eerste evaluatie hiervan vindt plaats in 2017.

 1. In het op te stellen actieplan voor de overgang van 18- naar 18+ worden de niet uitkeringsgerechtigden (Nuggers) en werkloze jongeren met financiële problemen meegenomen. In het actieplan zal preventie de boventoon voeren.

Zie antwoord onder punt 12 “Actieplan voor werkteam jeugdzorg”.

 1. Er wordt geëvalueerd of het ‘Mantelzorgmenu’ aanslaat. Zo nodig vindt op basis van de evaluatie een bijstelling plaats.

Zie antwoord onder punt b “meer ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers”.

 1. Er wordt in beeld gebracht binnen een bandbreedte hoeveel inkomsten de gemeente gaat derven en welke administratieve kosten gemoeid zijn met het met terugwerkende kracht tot 1-1-2016 verlagen van de eigen bijdrage voor de Wmo tot het niveau dat gaat gelden vanaf 18 juli 2016.

Zie antwoord onder punt c “Herziening methode berekening eigen bijdrage”.

 1. Het verbeteren van de website van het Werkplein: Aan het Werkplein wordt als aandachtspunt meegegeven de website beter toegankelijk te maken voor mensen die gebruik kunnen maken van de regelingen voor minima. Het gaat dan met name om de doelgroep die een inkomen heeft tussen de 100% en de 120% procent van het bijstandsniveau.

Zie antwoord onder punt 2 “informatieverstrekking door Werkplein aan minima verbeteren”.

 1. Na de zomervakantie 2016 zijn de energiescans voor de sportparken afgerond. Op basis van deze scans gaat het college in gesprek met de sportverenigingen. Bij deze gesprekken wordt eerst gekeken wat verenigingen zelf kunnen, vervolgens wordt gekeken waarbij ondersteuning van de gemeente wordt gevraagd ( bijvoorbeeld bij het aanvragen van landelijke subsidies). Als het nodig is komt het college met een voorstel in de begroting 2017 voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen aan de sportverenigingen vanuit de gemeente.

Zie antwoord onder punt 6 “Duurzaamheid”.

 1. De mogelijkheid voor het sluiten van zogeheten ‘Wijkdeals’ wordt nogmaals onder de aandacht gebracht van de inwoners. De behoefte om een dergelijke deal te sluiten moet wel van de inwoners zelf komen.

Zie antwoord onder punt f ‘‘Samenwerking met inwoners, de wijkdeals”.

 1. Na de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer wordt geëvalueerd of het werken met 15 stembureaus in Etten-Leur voldoet.

Deze evaluatie is opgenomen in de organisatie en uitvoering van de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer in 2017.