Begroting 2017

Inleiding

In het vorige hoofdstuk bespraken we de beleidsvoornemens en de financiële middelen die hierbij horen. Maar daarnaast bevat deze begroting ook een financieel deel. In dit hoofdstuk lichten we deze financiële begroting toe. In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) zijn hiervoor eisen gesteld. Aan de hand van de meerjarenraming (paragraaf 4.2) geven we inzicht in de uitgangspunten en het verloop van het meerjarig begrotingssaldo. Ten slotte geven we in paragraaf 4.3 inzicht in de financiële positie (balans) van de gemeente.