Begroting 2017

Meerjarenraming 2017-2020

In het bijlagenboek begroting 2017 leest u in bijlage 10.2 een overzicht van de begrote toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves beschouwen we in principe als incidenteel. Behalve als het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves /dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings)reserve gedurende een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten.
In het overzicht hierna leest u daarom de structurele mutaties in de reserves opgenomen, zoals voorgeschreven in artikel 19, onder d. van het BBV.

Lasten (stortingen reserves)

(Bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

Egalisatiereserve reiniging

194

13

14

32

Egalisatiereserve riolering

247

194

120

57

Totaal taakstellingen

441

207

134

89

Baten (onttrekkingen reserves)

(Bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

Dekkingsreserve kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut

65

68

67

Dekkingsreserve kapitaallasten onderwijs

393

689

634

618

Dekkingsreserve kapitaallasten sportvoorzieningen

359

356

353

350

Totaal taakstellingen

752

1.110

1.055

1.035