Begroting 2017

Meerjarenraming 2017-2020

Met ingang van de begroting 2017 bevat de meerjarenraming een geprognosticeerde begin- en eindbalans bevatten voor het begrotingsjaar en de drie daarop volgende jaren:

(Bedragen x € 1.000)

Prognose
31-12-2018

Prognose
31-12-2019

Prognose
31-12-2020

Vaste activa (investeringen)

                129.500

               130.400

               125.200

Financiële vaste activa

                   5.400

                   4.200

                   3.000

Vlottende activa (grondvoorraad)

                   3.100

                 -5.000

                 -5.000

Overig

                             -   

                             -   

                             -   

Totaal activa

             138.000

             129.600

             123.200

Vaste passiva (reserves)

                45.200

                44.900

                46.400

Voorzieningen

                19.600

                17.900

                14.900

Schulden

                73.200

                66.800

                61.900

    Langlopende schulden (leningen)

               64.200

               57.800

               52.900

    Kortlopende schulden (incl. fin.tekort of overschot)

                  9.000

                  9.000

                  9.000

Overig

                             -   

                             -   

                             -   

Totaal passiva

             138.000

             129.600

             123.200

Op basis van de primitieve begroting 2017 ziet het EMU-saldo van de gemeente Etten-Leur voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar er als volgt uit:

(bedragen x € 1.000.000)

2018

2019

2020

EMU-saldo

               -2,6

                6,4

                4,9

Norm (Wet Hof)

               -5,0

               -5,0

               -5,0