Begroting 2017

Meerjarenraming 2017-2020

De meerjarenraming 2017-2020 ziet er op basis van de vastgestelde uitgangspunten als volgt uit:

bedragen (* € 1.000)

Raming 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1. Bestuur en dienstverlening

16.236

68.013

51.776

16.502

68.690

52.188

16.182

68.823

52.642

16.449

69.344

52.895

2. Wonen

39.638

23.686

-15.953

39.686

23.208

-16.479

36.830

21.536

-15.294

35.256

21.466

-13.790

3. Leven

50.747

10.940

-39.807

50.224

10.912

-39.312

48.017

10.875

-37.142

48.162

11.508

-36.653

Totaal saldo van baten en lasten

106.621

102.638

-3.983

106.412

102.810

-3.602

101.029

101.234

206

99.867

102.318

2.451

Toevoeging en onttrekkingen reserves

2.718

5.583

2.865

2.103

5.350

3.247

2.369

2.692

323

4.138

2.633

-1.505

Resultaat

109.339

108.221

-1.118

108.515

108.160

-355

103.398

103.926

529

104.006

104.951

945

Incidentele lasten en baten

5.893

5.030

-862

5.508

4.636

-871

2.536

1.838

-698

3.789

3.176

-613

Resultaat structureel

103.446

103.190

-256

103.007

103.524

517

100.862

102.089

1.227

100.217

101.775

1.558