Begroting 2017

Financiële positie 2017

Om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten mogelijk te maken is een vaste indeling en beschikbaarheid van gegevens noodzakelijk. Deze vaste indeling is vanaf 2017 voorgeschreven: de taakvelden. De geraamde baten en lasten per taakveld leest u in het overzicht hieronder:

Taakveld                        (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

0-1 BESTUUR

      1.634

              3

     1.631

0-10 MUTATIES RESERVES

      2.718

      5.583

    -2.865

0-11 RESULTAAT REKENING BATEN EN LASTEN

             -   

            -   

0-2 BURGERZAKEN

      2.129

         994

     1.135

0-3 BEHEER OV. GEBOUWEN EN GRONDEN

            67

              2

           65

0-4 ONDERSTEUNING ORGANISATIE

    12.440

      2.577

     9.863

0-5 TREASURY

        -892

         266

    -1.158

0-62 OZB NIET-WONINGEN

         372

      8.038

    -7.666

0-63 PARKEERBELASTING

         771

       -771

0-64 BELASTINGEN OVERIG

         109

             -   

        109

0-7 ALG UITK EN OV UITK GEMEENTEFONDS

              4

    56.470

 -56.466

0-8 OVERIGE BATEN EN LASTEN

         761

             -   

        761

1-1 CRISISBHEERSING EN BRANDWEER

      2.402

            24

     2.378

1-2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

         860

         117

        743

2-1 VERKEER EN VERVOER

      6.727

         852

     5.876

2-2 PARKEREN

      1.286

      1.120

        166

2-4 ECONOMISCHE HAVENS EN WATERWEGEN

            89

              0

           89

2-5 OPENBAAR VERVOER

            38

           38

3-1 ECONOMISCHE ONTWIKKELING

         202

            21

        181

3-3 BEDRIJFSLOKET EN REGELINGEN

            43

         163

       -120

3-4 ECONOMISCHE PROMOTIE

         259

       -259

4-1 OPENBAAR BASISONDERWIJS

         109

        109

4-2 ONDERWIJS HUISVESTING

      3.713

         122

     3.591

4-3 ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGENZAKEN

      1.206

            83

     1.123

5-1 SPORTBELEID EN ACTIVERING

         220

              1

        219

5-2 SPORTACCOMMODATIES

      2.923

      1.024

     1.899

5-3 CULTUURPRES, PROD EN PART

      2.944

            31

     2.914

5-4 MUSEA

         310

            24

        287

5-6 MEDIA

      1.059

     1.059

5-7 OPENBAAR GROEN EN RECREATIE

      3.202

         207

     2.995

6-1 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE

      4.047

         383

     3.664

6-2 WIJKTEAMS

      3.937

            47

     3.890

6-3 INKOMENSREGELINGEN

    12.095

      9.018

     3.077

6-4 BEGELEIDE PARTICIPATIE

      6.259

             -   

     6.259

6-5 ARBEIDSPARTACIPATIE

      1.336

             -   

     1.336

6-6 MAATWERKVOORZIENINGEN (WMO)

      2.170

         833

     1.337

6-71 MAATWERKDIENSTREGELING 18+

      3.709

             -   

     3.709

6-72 MAATWERKDIENSTVERLENING 18-

      6.924

     6.924

6-81 GEESCALEERDE ZORG 18+

             -   

            -   

6-82 GEESCALEERDE ZORG 18-

      1.018

             -   

     1.018

7-1 VOLKSGEZONDHEID

      1.898

     1.898

7-2 RIOLERING

      3.277

      4.064

       -787

7-3 AFVAL

      3.693

      4.793

    -1.100

7-4 MILIEUBEHEER

         661

              9

        651

7-5 BEGRAAFPLAATSEN

         230

            65

        165

8-1 RUIMTELIJKE ORDENING

         481

         114

        366

8-2 GRONDEXPL (NIET BEDRIJVENTERREINEN)

    10.120

      9.870

        250

8-3 WONEN EN BOUWEN

      1.250

         716

        534

Totaal

 109.780

 108.662

     1.118

In de grafieken hieronder ziet u hoe de lasten en baten verdeeld zijn over de thema’s: