Begroting 2017

Overzicht van de lasten en baten primitieve begroting

De recapitulatiestaat hieronder geeft inzicht in de lasten en baten per programma voor de primitieve begroting 2017. Daarnaast geeft het inzicht in het saldo van de algemene dekkingsmiddelen, de raming van de post onvoorzien, de mutaties in de reserves en de incidentele lasten en baten. Deze gegevens staan naast de jaarrekeningcijfers 2015 en de gewijzigde begrotingscijfers 2016 na 1e bestuursrapportage 2016. In de volgende subparagrafen lichten we de verschillende onderdelen van de recapitulatiestaat toe.

bedragen (* € 1.000)

Jaarrekening 2015

Gewijzigde begroting 2016

Begroting 2017

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1. Bestuur en dienstverlening

9.840

5.114

-4.726

11.769

4.131

-7.638

4.575

621

-3.954

2. Wonen

51.542

30.257

-21.285

50.476

26.824

-23.652

39.638

23.368

-16.271

3. Samenleven

54.599

10.876

-43.723

53.957

11.259

-42.698

50.747

10.939

-39.807

Subtotaal programma's

115.981

46.247

-69.734

116.202

42.215

-73.987

94.960

34.928

-60.032

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

0

7.943

7.943

0

8.161

8.161

0

8.297

8.297

Uitkering Gemeentefonds

0

57.251

57.251

0

57.096

57.096

0

56.470

56.470

Dividenden

0

6

6

0

12

12

0

12

12

Saldo financieringsfunctie

0

616

616

0

484

484

0

354

354

Overige algemene dekkingsmiddelen

0

3.369

3.369

0

2.736

2.736

0

0

0

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

0

69.185

69.185

0

68.489

68.489

0

65.133

65.133

Overhead

0

0

0

0

0

0

11.411

2.577

-8.834

Heffing VPB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Post onvoorzien

0

0

0

212

0

-212

250

0

-250

Totaal saldo van baten en lasten

115.981

115.432

-549

116.414

110.704

-5.710

106.621

102.638

-3.983

Toevoeging en onttrekkingen reserves

6.760

9.023

2.263

6.830

11.871

5.041

2.718

5.583

2.865

Resultaat

122.741

124.455

1.714

123.244

122.575

-669

109.339

108.221

-1.118

Incidenteel

Incidentele lasten en baten

10.093

10.920

827

14.118

12.758

-1.360

5.893

5.030

-862

Resultaat structureel

112.648

113.535

887

109.127

109.817

691

103.446

103.190

-256