Begroting 2017

Leeswijzer

Indeling begroting

De hoofdlijnen van de begroting leest u in hoofdstuk 1. De tweede bestuursrapportage 2016 maakt ook onderdeel uit van dit hoofdstuk. In hoofdstuk 2 vermelden we de ontwikkelingen van de drie programma’s. De paragrafen beschrijven we in hoofdstuk 3. De gedetailleerde financiële toelichting van de begroting vindt u in hoofdstuk 4.

Besluit begroting en verantwoording

In maart 2016 is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) ingrijpend gewijzigd. Het wijzigingsbesluit treedt voor de meeste onderdelen per 1 januari 2017 in werking. Dit betekent dat we deze onderdelen in de begroting 2017 verwerken. De wijzigingen lichten we toe in paragraaf 1.7.

Het aangepaste BBV verplicht gemeenten 39 beleidsindicatoren in het programma op te nemen.

Deze indicatoren nemen we op in de productbladen. Hierdoor zijn de verplichte indicatoren zichtbaar  bij de producten waarop deze betrekking hebben. Als een indicator in het bijlagenboek wordt voorafgegaan door de letters ‘BBV’ dan betekent dit dat het één van de verplichte indicatoren is.
De bron van deze indicatoren is de website Waarstaatjegemeente.nl  (zie: dashboard -> Etten-Leur -> Besluit Begroting en Verantwoording).

Wanneer in het beleidskader 2014-2018 een dergelijke indicator bekend was en er een ambitie voor de komende jaren bij was afgesproken dan vermelden we die. Wanneer dit niet het geval is vermelden we dit door een streepje (-) op te nemen. Wilt u alle 39 indicatoren in één keer overzichtelijk in beeld zien? Dat overzicht vindt u in paragraaf 2.4.

Toezeggingen

Naar aanleiding van de algemene beschouwingen bij de kadernota ontving de gemeenteraad op 29 juni 2016 een brief en e-mail over de 28 punten die werden besproken.  Bij het vaststellen van de kadernota werden ook diverse toezeggingen gedaan. In hoofdstuk 5 leest de gemeenteraad hoe deze onderwerpen  zijn verwerkt en waar u deze in de begroting kunt vinden.