Begroting 2017

Leven

Nr.

Onderwerp

Toelichting

1

Werkbegroting Jeugd

Volgens de aangepaste werkbegroting Jeugd neemt de bijdrage aan JeugdzorgPlus toe met € 168.000. Dit bedrag wordt voor € 161.000 gedekt uit de hogere rijksbijdrage Jeugdzorg. Het restant van € 7.000 wordt gedekt uit de reserve sociaal domein.

2

Budget investeringsimpuls

Binnen het gesloten systeem van het sociaal domein namen wij een investeringsimpuls op om een aantal taakstellingen binnen het sociaal domein te realiseren. In 2016 investeerden wij vanuit dit budget voor 2016 met name in de bekostiging van het heronderzoek Zorg in Natura (€ 54.000 Jeugdprofessionals), Re-integratie (€ 90.000), Wet maatschappelijke ondersteuning (product 1.05 € 40.000) en de Hervorming PGB Wmo (product 1.05 € 140.000).

2

Heronderzoek Zorg in Natura

De formatie jeugdprofessionals breidden we  voor de periode van 1-5-2016 tot 1-1-2017 uit met 1,5 fte via Stichting Spring om de 300 heronderzoeken Zorg in Natura Jeugd uit te voeren. Het budget van € 54.000 wordt gedekt uit het budget voor investeringsimpuls.

3

Integratie-uitkering Wmo

In de meicirculaire 2016 is de integratie-uitkering Wmo voor 2016 verhoogd met € 58.000 oplopend tot € 177.000 in 2020. Deze extra middelen zijn bedoeld voor vernieuwing van de huishoudelijke hulp toeslag. Regionaal is deze vernieuwing in ontwikkeling. Deze vernieuwing wordt vanaf 2017 ingevoerd.

4

Persoonsgebonden budget (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2016.

In de loop van 2016 zijn alle overgangscliënten vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten overgezet naar het nieuwe Wmo-stelsel en herïndiceerd. Niet alle klanten hebben een nieuwe Wmo-indicatie gekregen of hebben gekozen voor Zorg in natura. Uit doorrekening van het PGB-budget blijkt dat het budget aan PGB met € 250.000 kan worden verlaagd. We verrekenen het bedrag met de reserve sociaal domein

5

Huishoudelijke Hulp Toelage

Het aantal aanvragen voor de dienstencheques blijft achter waardoor een bedrag van € 327.000 kan worden afgeraamd. We verrekenen het bedrag met de reserve sociaal domein

6

Afrekening PGB WMO 2015

In juli 2016 ontvingen wij van de Sociale Verzekerings Bank (SVB) de afrekening PGB over 2015. Hieruit blijkt dat er geen sprake is geweest van volledige verzilvering van het toegekende PGB-budget. Dit komt omdat binnen het oude systeem van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in klassen werd geïndiceerd met een bandbreedte in uren. Niet alle cliënten hebben het maximale aantal uren van deze bandbreedte ingekocht. We verrekenen het bedrag met de reserve sociaal domein

7

Afrekening PGB Jeugd 2015

In juli 2016 ontvingen wij van de SVB de afrekening PGB over 2015. Hieruit blijkt dat er geen sprake is geweest van volledige verzilvering van het toegekende PGB-budget. We verrekenen het bedrag met de reserve sociaal domein

8

Afrekeningen 2015 Jeugd, begeleiding en veiligheid

In 2016 brachten zorgleveranciers nog voor € 60.000 aan kosten voor begeleiding in rekening over 2015. We verrekenen het bedrag met de reserve sociaal domein

9

Werkplein

De bijdrage in de organisatiekosten van het Werkplein blijkt lager te zijn dan in de kadernota was voorzien (€ 76.000).Dat komt omdat het budget volgens de kadernota nog was gebaseerd op de periode voor de uitvoering van de Participatiewet door het Werkplein. Om de taakstellingen op de uitkeringslasten BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten) te kunnen realiseren, investeerden wij extra in re-integratieactiviteiten bovenop de reguliere werkpleintaken. Hierdoor ontstaat een overschrijding van de geraamde productiekosten re-integratie.  Ondanks deze investeringen is het aantal bijstandsgerechtigden toch nog gestegen in de eerste helft van 2016 door een aanhoudend hoge instroom in de bijstand. Daardoor worden de beoogde taakstellingen op de uitkeringslasten naar verwachting niet gerealiseerd. Hierdoor ontstaat een tekort op de uitkeringslasten (€ 563.000). Zonder de eerder genoemde extra investeringen in re-integratie was deze overschrijding hoger geweest.                    

10

Exploitatieresultaat Werkvoorzieningsschap (WVS)

Het WVS heeft over 2015 een voordelig jaarresultaat behaald. Dit resultaat is tot een bedrag van € 57.000 terugbetaald aan de gemeente. Dit voordeel storten we in de reserve sociaal domein.
Voor de herstructurering van het WVS is een budget noodzakelijk van € 33.000. We verrekenen het bedrag met de reserve sociaal domein.

11

Voorziening dubieuze debiteuren

Een deel van de begrote voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken (t/m 31-12-2015) is niet nodig. We verrekenen het bedrag met de reserve sociaal domein

12

Begeleiding statushouders

Door de hogere taakstelling statushouders (vluchteling met verblijfsvergunning) stegen de kosten voor begeleiding en huisvesting. Deze kosten worden bekostigd door het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA).

13

Algemene uitkering

Op basis van de meicirculaire 2016 stellen we de raming voor 2016 positief  bij.
Via de raadsinformatiebrief van 17 juni 2016 informeerden we de raad hier al over. Tegenover een voordeel van € 502.000 op programma 1 staat een nadeel op programma 3 van € 389.000. Dit nadeel wordt opgevangen binnen de budgetten van het sociale domein.

14

Herberekening nutsvoorzieningen

Verlaging van budgetten nutsvoorzieningen door verkopen gebouwen en het gebruik van duurzamere LED verlichting.

15

Herberekening onderhoudsbudgetten

Verlaging van diverse onderhoudsbudgetten door vervallen van taken en afstoten gebouwen.

16

Onvoorzien onderhoud gebouwen

Herberekening van de post onvoorzien onderhoud gebouwen. Per saldo betekent dit een nadeel van € 25.000.

17

Uren Grondbedrijf

Bij projecten Grondbedrijf maken medewerkers vooraf ramingen voor het werk. Het Grondbedrijf vergoedt de uren aan de Algemene Dienst. We houden hiermee in de begroting rekening. In de praktijk komen raming en tijdstip van uitvoering van werk soms niet altijd overeen en is correctie nodig. Zo ook voor projecten horend tot programma 3 (brede scholen, zwembad, Nieuwe Nobelaer). We boeken op dit programma € 182.000 aan extra uren

18

Beheer en subsidie musea

De voortang van de privatisering en het beheer van musea is vertraagd. Hierdoor konden wij de taakstelling niet realiseren.