Begroting 2017

Bestuur en dienstverlening

Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?

De vijf O’s (Onze inwoners, maatschappelijke Organisaties, Ondernemers, Onderwijs en andere Overheden) hebben vertrouwen in de gemeente.

Wanneer vertrouwen?

 • Afspraken nakomen
 • Betrekken wanneer je nodig bent
 • Geeft antwoord
 • Transparantie
 • Openheid
 • Doen wat je zegt en wat van je wordt verwacht
 • Tijdigheid
 • Geld wordt goed besteed
 • Ruimte voor initiatieven

Doelstelling op programma niveau

 • In Etten-Leur is ruimte voor initiatieven: taken worden op een volwaardige en gelijkwaardige wijze uitgevoerd door de vijf O’s, uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid.
 • De gemeente betrekt de vijf O’s bij en informeert de vijf O’s over de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van beleid.
 • De dienstverlening aan de vijf O’s is tijds- en plaatsonafhankelijk, uitstekend en transparant. Digitaal waar mogelijk, fysiek contact waar nodig.
 • Samenwerking levert voordelen op voor de kwaliteit en/of middelen.
 • Geld wordt goed besteed:
  • De meerjarenraming is structureel sluitend.
  • Er is een goede balans tussen prijs (lokale lasten) en het kwaliteitsniveau (voorzieningenniveau diverse beleidsvelden).