Begroting 2017

Financiële positie 2017

Met de vaststelling van de financiële positie reserves en voorzieningen 2016 in hoofdstuk 3 van het bijlagenboek Kadernota 2017-2020 is nut en noodzaak van de daarin opgenomen reserves en voorzieningen vastgelegd.
De uitgangspunten die zijn opgenomen in het hoofdstuk financiële positie reserves en voorzieningen zijn leidend geweest bij het opstellen van de begroting 2017. In deze paragraaf leest u de verwachte ontwikkelingen van de reserves en voorzieningen in het begrotingsjaar 2017 en volgende jaren.