Begroting 2017

Financiële positie 2017

In onderstaande tabel wordt op basis van de primitieve begroting de (vereenvoudigde) balans voor 2017 weergegeven.

(Bedragen x € 1.000)

Prognose
1-1-2017

Prognose
31-12-2017

Vaste activa (investeringen)

         98.600

       120.400

Financiële vaste activa

            8.100

            6.800

Vlottende activa (grondvoorraad)

         23.700

         13.500

Overig

 pm

 pm

Totaal activa

       130.400

       140.700

Vaste passiva (reserves)

         51.900

         48.500

Voorzieningen

         24.600

         21.600

Schulden

         53.900

         70.600

    Langlopende schulden (leningen)

         62.700

         61.600

    Kortlopende schulden (inclusief  financieel tekort of overschot)

          -8.800

           9.000

Overig

 pm

 pm

Totaal passiva

       130.400

       140.700