Begroting 2017

Overzicht van de lasten en baten primitieve begroting

De algemene dekkingsmiddelen zijn opgebouwd uit lokale heffingen, de algemene uitkering uit het gemeentefonds, dividenden, het saldo uit de financieringsfunctie en de overige algemene dekkingsmiddelen. Hieronder lichten we deze posten afzonderlijk toe.