Begroting 2017

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) is gewijzigd. Dit naar aanleiding van het rapport van de adviescommissie Vernieuwing van de begroting en verantwoording gemeenten (de commissie Depla). In het nieuwe BBV is voorgeschreven dat er financiële kengetallen worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Deze verplichting geldt met ingang van de begroting 2016 en de jaarrekening 2015.