Begroting 2017

Reserves en voorzieningen

Verminderingen

Omschrijving

Stand
1–1–2017

Toevoeging t.l.v. exploitatie

Vrijval

Aanwending

Stand
31–12–2017

Onderhoudsvoorzieningen algemene dienst

Voorziening Onderhoud Gebouwen

2.443.210

620.747

0

381.736

2.682.221

Voorziening Beheren Op Niveau

11.946.454

3.539.657

0

5.100.000

10.386.111

Voorziening Sportaccommodaties

2.206.168

371.000

0

323.800

2.253.368

Voorziening Inventaris gymlokalen

129.370

26.000

0

7.144

148.226

Totaal onderhoudsvoorzieningen

16.725.202

4.557.404

0

5.812.680

15.469.926

Overige voorzieningen algemene dienst

Voorziening Spaarovereenkomsten personeel

485.994

0

0

0

485.994

Voorziening Dubieuze debiteuren sociale zekerheid

1.128.000

0

0

0

1.128.000

Voorziening Pensioen politieke ambtsdragers

1.397.712

20.163

0

104.497

1.313.378

Voorziening Egalisatie riolering

2.705.779

650.000

0

1.000.000

2.355.779

Voorziening dubieuze debiteuren

370.000

50.000

0

50.000

370.000

Voorziening plan In 't Park

0

0

0

0

0

Voorziening Parklaan

59.294

0

0

0

59.294

Voorziening veiligheid elektrische installaties

364.105

67.061

0

1.412

429.754

Totaal overige voorzieningen

6.510.883

787.224

0

1.155.909

6.142.198

Voorzieningen Grondbedrijf

Voorziening exploitatietekorten Grondbedrijf

4.353.692

0

0

2.450.000

1.903.692

Totaal voorzieningen Algemene Dienst en Grondbedrijf

27.589.778

5.344.628

0

9.418.589

23.515.817