Begroting 2017

Reserves en voorzieningen

Lasten (stortingen reserves)

2017

2018

2019

2020

Dekkingsreserve Kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut

1.000.000

Egalisatiereserve Reiniging

194.449

13.001

13.560

32.362

Egalisatiereserve Riolering

247.436

193.517

119.625

56.907

Reserve optimalisatie bedrijfsvoering

250.000

250.000

250.000

Reserve Sociaal Domein

775.616

1.200.356

1.985.880

2.207.264

Reserve Structuurvisie Plus

445.678

1.756.545

Reserve Compenserend groen

250.000

85.370

Totaal stortingen reserves

2.717.501

2.102.552

2.369.065

4.138.448

Baten (onttrekkingen reserves)

2017

2018

2019

2020

Algemene risicoreserve

1.845.507

1.478.507

350.000

Dekkingsreserve kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut

1.000.000

64.820

67.834

67.268

Dekkingsreserve kapitaallasten Onderwijs

393.380

688.582

633.763

618.181

Dekkingsreserve kapitaallasten Sportvoorzieningen

358.746

355.883

353.019

350.156

Reserve Volkshuisvesting algemeen

70.000

25.000

Reserve Automatisering

57.480

383.862

122.123

97.123

Reserve Elektronische dienstverlening

195.994

Reserve Jeugdbeleid

24.758

13.400

10.047

1.225

Reserve Sociaal Domein

1.086.640

1.369.747

1.105.373

1.113.678

Reserve Structuurvisie Plus

250.000

670.000

Reserve Compenserend groen

250.000

85.370

Reserve Exploitatierisico's

250.000

250.000

Reserve Cultuur

50.000

50.000

50.000

50.000

Totaal onttrekkingen reserves

5.582.505

5.349.801

2.692.159

2.633.001

Totaal stortingen reserves

2.717.501

2.102.552

2.369.065

4.138.448

Totaal onttrekkingen reserves

5.582.505

5.349.801

2.692.159

2.633.001

Saldo mutaties reserves

2.865.004

3.247.249

323.094

-1.505.447