Begroting 2017

Activastaten

Boekwaarde  1-1-2017

Investering 2017

Desinvestering 2017

Rente 2017

Afschrijving 2017

Boekwaarde 31-12-2017

500110 Stadskantoor

10.235.345

102.353

417.047

9.818.298

500111 Bestuurs- en vergadercentrum

120.791

1.208

10.727

110.064

500150 Personeelskosten algemeen

75.000

75.000

750

30.000

120.000

500321 Informatie

320.344

3.203

112.079

208.265

500631 Buitendienst

7.034

70

2.345

4.689

510242 Gemeentewerf

1.095.011

144.079

10.950

74.248

1.164.842

510602 Werkbussen

642.570

6.426

92.470

550.099

510603 Vrachtwagens

99.055

991

35.486

63.569

510605 Veegmachines

211.980

2.120

42.396

169.584

510609 Tractoren

23.797

75.000

238

10.154

88.643

600100 Raad

9.941

99

4.971

4.971

600210 Bestuursondersteuning B&W

48.123

481

4.375

43.748

600216 Ambitie dienstverlening

575.000

85.000

5.750

660.000

600300 Huwelijken

53.409

534

7.437

45.971

600341 Landmeten

29.932

299

7.483

22.449

600600 Raadsgriffie

0

612002 Preparatie

1.751.745

17.517

67.930

1.683.815

614003 Sociale veiligheid

28.822

288

3.603

25.220

621001 Klein onderhoud verhardingen

4.868

1.055.564

49

1.060.432

621003 Gladheidbestrijding

242.607

2.426

35.982

206.625

621007 Fietsstallingen

0

0

621020 Verkeersbeleid

0

100.000

0

100.000

621021 Uitvoering verkeersmaatregelen

16.777

168

16.777

0

621031 Beheer openbare verlichting

0

0

0

621401 Straatparkeren

303.489

3.035

60.698

242.791

621402 Parkeergarage

12.326.659

123.267

334.578

11.992.081

634100 Verhuur/verpachting grond

50.426

504

50.426

642101 Huisvesting BBO

37.289.008

10.500.000

372.890

1.357.490

46.431.518

643101 Huisvesting BSO

84.222

842

21.051

63.172

651130 Kunst

150.866

1.000.000

1.509

400.000

750.866

653002 Tennisbanen

200.000

2.000

200.000

653011 Gymlokalen

29.117

291

7.642

21.475

653030 Accommodatiegebonden kosten zwembad

764.501

6.500.000

7.645

0

7.264.501

653100 Lage Banken sportterreinen

4.433.377

44.334

125.178

4.308.199

653101 Hoge Neerstraat sportterreinen

1.421.397

14.214

85.274

1.336.123

653102 De Streek sportpark

2.050.606

20.506

120.624

1.929.982

653103 Sportpark Trivium

515.674

5.157

26.393

489.281

654111 Gemeentelijke monumenten

437.150

4.371

33.515

403.635

656021 Westpolderplas

21.084

211

1.757

19.327

656023 Volkstuinen

240.538

2.405

14.149

226.389

666200 Maatwerkvoorziening Natura immaterieel WMO

17.008

170

8.504

8.504

667040 Huisvesting ouderenwerk

176.170

1.762

176.170

667050 Huisvesting sociaal culturele activiteiten

228.454

2.285

30.181

198.274

667060 Huisvesting Jeugd- en jongerenwerk

272.405

2.724

33.532

238.873

672111 Glasinzameling

72.332

723

24.111

48.221

672113 Textiel

24.111

241

8.037

16.074

672116 Kunststof

96.506

965

8.042

88.464

672117 Huisvuil restafval

643.942

48.186

6.439

56.622

635.506

672120 Milieustraat

2.612.007

26.120

67.364

2.544.642

672121 Compostering

55.822

558

3.622

52.200

672201 Pompgemalen/bergbezinkbassins

35.899

359

5.467

30.432

672202 Drukriolering

77.142

771

11.341

65.801

672203 Riolering algemeen

17.710.835

7.091.227

177.108

995.353

23.806.708

672409 Beheer begraafplaatsen

355.716

3.557

9.138

346.578

692204 Dienstverlening RWB

0

0

692208 Dienstverlening Hart van West-Brabant

279.000

2.790

31.000

248.000

98.567.614

26.674.056

0

985.676

4.856.172

120.385.498