Begroting 2017

Begrotingswijzigingen 2016 en 2017

Programma

(bedragen x € 1.000)

Gewijzigde begroting na 1e wijziging 2017

Lasten

Baten

Saldo voor resultaat- bestemming

Toevoegingen reserves

Onttrekking reserves

Gewijzigde begroting na 2e wijziging 2017

1

Bestuur en dienstverlening

51.586

-

96-

51.490

-

-

51.490

2

Wonen

14.134-

327

60

14.401-

442-

-

13.960-

3

Samenleven

39.108-

561-

6

38.541-

385-

412-

38.568-

Totaal saldo baten en lasten

1.656-

234-

29-

1.452-

826-

412-

1.037-