Begroting 2017

Begrotingswijzigingen 2016 en 2017

Programma

(bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting 2017

Lasten

Baten

Saldo voor resultaat- bestemming

Toevoegingen reserves

Onttrekking reserves

Gewijzigde begroting na 1e wijziging 2017

1

Bestuur en dienstverlening

52.320

586

256-

51.478

-

108

51.586

2

Wonen

14.105-

322

54-

14.481-

-

346

14.134-

3

Samenleven

39.333-

314-

10-

39.029-

86

7

39.108-

Totaal saldo baten en lasten

1.118-

593

320-

2.031-

86

461

1.656-