Begroting 2017

Grote projecten

Onderdeel

Stand van zaken 2e bestuursrapportage 2016

Realiseren maatschappelijke effecten

Door het raadsbesluit van 11 februari 2014 en 22 februari 2016 om nieuwbouw voor Nieuwe Nobelaer te realiseren in 2019 op het Banakker-terrein worden de  effecten gerealiseerd met betrekking tot:

    • de ontplooiing en ontwikkeling van kinderen en jongeren in hun diverse leefmilieus op school, in het gezin en in hun vrije tijd;
    • alle inwoners komen op een laagdrempelige manier in aanraking met vormen van kunst en cultuur o.a. ter bevordering van de sociale cohesie;
    • er is sprake van een betaalbaar cultuuraanbod met behoud van de bestaande functies van Nieuwe Nobelaer.

Politiek-bestuurlijk en draagvlak

Draagvlak voor nieuwbouw Nieuwe Nobelaer is groot aangezien de raadsbesluiten op 11 februari  2014 en 22 februari 2016 bijna unaniem zijn genomen.

Algemene en externe omgeving

Het bestemmingsplan wordt eind 2016 vastgesteld. Met de inwoners communiceren we intensief via social media, nieuwsbrieven, website en overleggroep over met name de uitvoering en inrichting van het openbaar gebied rondom de nieuwbouw

Veiligheid

n.v.t.

Financiën

De raad besloot op 22 februari 2016 om het  taakstellend krediet voor de realisatie van de nieuwbouw opnieuw vast te stellen.

Planning

Er is een integrale projectorganisatie opgezet waarbij dit project gelijktijdig met de nieuwbouw van sportcentrum de Banakker wordt opgepakt. Stichting Nieuwe Nobelaer (SNN)  wordt daarbij intensief betrokken en participeert mee in alle fasen van het project.  Samen met SNN is het programma van eisen vastgesteld  op basis daarvan loopt de aanbestedingsprocedure  om een architect te selecteren.  De aanbesteding voor een aannemer start medio 2017. We verwachten dat de nieuwbouw  medio 2019 wordt opgeleverd.

Kwaliteit uitvoering

Via een klankbordgroep zal de raad het proces van de nieuwbouw binnen de kaders van de gemeenteraad volgen.

Capaciteit organisatie en samenwerking partners

Het project vergt een forse inspanning van de organisatie. Er is een projectorganisatie opgezet samen met Stichting Nieuwe Nobelaer.

Risico’s

Ramingen zijn gebaseerd op budgetraming en afhankelijk van werkelijke aanbestedingstrajecten te zijner tijd. Wat betreft de jaarlijkse exploitatielast zijn aannames gedaan gebaseerd op realistisch ingebouwde marges.