Begroting 2017

Grote projecten

Onderdeel

Stand van zaken 2e bestuursrapportage 2016

Realiseren maatschappelijke effecten

We gaan voor behoud van het voorzieningenniveau inclusief de afgesproken en noodzakelijke kwaliteitsverbetering en blijven daarbij zorgen voor betaalbare sportaccommodaties. Verder draagt het nieuwe complex bij aan de sociale cohesie.

Politiek-bestuurlijk en draagvlak

Gemeenteraad heeft 15 december 2014  besloten om een sportcentrum met zwembaden en horecavoorziening te realiseren, maar zonder ijsbaan en fitness. Uitgangspunt is een geprivatiseerde exploitatie van het nieuw te realiseren sportcentrum. De aanbesteding voor de bouw en het meerjarig onderhoud heeft plaatsgevonden en is geslaagd. Bouw start in 2017.

Algemene en externe omgeving

Het bestemmingsplan werd zonder zienswijzen onherroepelijk. Met de inwoners communiceren we intensief via social media, nieuwsbrieven, website en overleggroep over met name de uitvoering en inrichting van het openbaar gebied rondom de nieuwbouw

Veiligheid

n.v.t.

Financiën

Kader is het raadsbesluit 15 december 2014: een jaarlijks beschikbaar budget van maximaal €  915.000 en een maximaal investeringsbedrag van €   13.032.000.

Planning

Conform planning is de  “Design, Build en Maintain” aanbesteding uitgevoerd in 2016 en geslaagd. De bouw start in het 2e kwartaal van 2017. De verwachting is dit gebouw  medio 2018 op te kunnen leveren.

Kwaliteit uitvoering

Via de halfjaarlijkse voortgangsrapportage aan de raad en via het periodiek te organiseren overleg met de klankbordgroep,  bewaakt de raad de kwaliteit.

Capaciteit organisatie en samenwerking partners

Het project  Sportcentrum De Banakker pakken we  samen met de nieuwbouw van de Nieuwe Nobelaer integraal op.
Aard , omvang en complexiteit van het totale project  vraagt om een  forse inspanning van de organisatie om dit samen met betrokken partijen (waaronder Stichting Nieuwe Nobelaer)  goed en volgens planning voor te bereiden en uit te voeren.   

Risico’s

Grootste risico’s zitten in de aanbestedingstrajecten. Met de aanbesteding van het ontwerp, de bouw en het onderhoud van het pand is het risico verkleind. Het resultaat van de aanbesteding past binnen de kaders waardoor dit nu door middel van langlopende contracten voor onze meerjarenbegroting gewaarborgd kan worden.